Hlavní informace
Petr R.
V roce 1993 mi lékař zjistil roztroušenou sklerózu a můj zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nejvíce mám postižené pohybové ústrojí. Špatně se mi chodí. Ujdu tak velice krátkou vzdálenost. Jednak jsem brzy unavený a ve volném prostoru někdy neudržím rovnováhu. Proto jsem zažádal o přidělení ZTP. To jsem v roce 2000 dostal. Vzhledem ke zhoršenému zdravotnímu stavu mě bylo doporučeno, abych zažádal o ZTP–P. Posudková komise však usoudila, že na ZTP–P nemám nárok.
Je mi 28 let a mám 3 roky plný invalidní důchod. Jsem odkázán na pomoc druhých (například odvoz k návštěvě lékaře, ke kterému dojíždím dost často, auto však nevlastním).
Prosím o radu, jak dál postupovat, abych ZTP–P mohl získat.

Vážený pane R.,
neznám Váš zdravotní stav podrobněji, jen z toho, co jste mi popsal.
Současná vyhláška 182/1991 Sb., příloha č. 2 ve znění pozdějších předpisů má velmi přísná kritéria, podle kterých se hodnotí stupeň mimořádných výhod. Předpokládám, že tuto přílohu nemáte běžně po ruce, proto zde uvádím její obsah:
Zdravotní indikace pro přiznání mimořádných výhod I. – III. stupně: (dle přílohy č. 2 vyhlášky 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů):
1) Mimořádné výhody I. stupně (průkaz TP) se přiznávají zejména v těchto případech postižení:
a) ztráta úchopové schopnosti nebo podstatné funkční omezení horní končetiny (např. na podkladě anatomické ztráty, ochrnutí, mízního edému)
b) anatomická ztráta jedné dolní končetiny od kloubu Lisfrankova (art. Metatarso-tarsální) výše
c) podstatná funkční omezení jedné dolní končetiny (např. na podkladě těžké parézy)
d) zkrácení jedné dolní končetiny přesahující 5 cm
e) pakloub kosti holenní
f) ztuhlost kolenního nebo kyčelního kloubu
g) stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s dobrou, nebo mírně porušenou funkcí operované končetiny
h) postižení cév dolní končetiny s těžkými trofickými změnami a se závažnou poruchou krevního oběhu příp. varikosní komplex obou dolních končetin s obdobným postižením
ch) záchvatovitá onemocnění spojená se ztrátou vědomí dostavující se alespoň několikrát měsíčně
2) Mimořádné výhody II. stupně (průkaz ZTP) se přiznávají zejména v těchto případech postižení:
a) vrozené, nebo získané defekty odpovídající stavům po amputaci v obou bércích nebo (u jednostranného postižení) v kloubu kolenním a výše
b) funkční ztráta jedné dolní končetiny, např. na podkladě úplného ochrnutí (plegie) této končetiny
c) současné amputační ztráty podstatných částí jedné dolní a horní končetiny
d) těžší funkčně významné parézy dvou končetin
e) pakloub stehenní kosti
f) stav po implantaci endoprotézy kyčelního nebo kolenního kloubu s výrazně porušenou funkcí operované končetiny
g) stavy po úrazech nebo nemocích páteře s následnými těžkými poruchami hybnosti
h) těžké obliterace tepen dolních končetin s výrazným funkčním atrofickým postižením
ch) těžké kyfoskoliózy spojené s kardiopulmonární nedostatečností
i) vady a nemoci srdce s prokázanou chronickou oběhovou nedostatečností trvající i při zavedené léčbě
j) objektivně prokázaná dechová nedostatečnost těžkého stupně
k) pokročilá stadia Bechtěrevovy nemoci (počínaje IV. stadiem)
l) úplná, nebo praktická hluchota
m) chronické vady a nemoci interního charakteru trvale značně ztěžující pohybovou schopnost
3) Mimořádné výhody III. stupně (průkaz ZTP/P) se přiznávají zejména v těchto případech postižení:
a) anatomická, nebo funkční ztráta dvou končetin
b) současné ztuhnutí páteře i velkých kloubů v konečném stadiu Bechtěrevovy nemoci
c) závažné mentální postižení stupně imbecility nebo idiotie
d) úplná, nebo praktická slepota obou očí
e) úplná, nebo praktická hluchota u dětí do skončení docházky do základní školy
f) trvalé, nebo dlouhodobě těžké multiorgánové selhávání, pokud podstatně omezuje pohybové nebo orientační schopnosti občana
4) U nemocí a vad neuvedených v této příloze, pokud podstatně omezují pohybovou, nebo orientační schopnost, se funkční postižení porovnává s indikacemi uvedenými v bodech 1 až 3.
Jak vidíte, indikace pro posouzení, zda můžete dostat Mimořádné výhody III. stupně, je velmi konkrétní a je na posouzení posudkového lékaře, jak Váš zdravotní stav bude hodnotit. V tomto případě můžete ale využít opravný prostředek – to je odvolání, o kterém je vždy poučení na každém rozhodnutí posudkové komise. Je možné, že posudková komise vyšší instance původní rozhodnutí zvrátí. Ve Vašem případě pravděpodobně ale již uplynula lhůta k odvolání. Doporučuji proto, pokusit se podat novou žádost a požádat svého ošetřujícího a odborného lékaře (jehož doporučení si posudková komise vyžádá), aby ve svém posudku co nejpodrobněji popsal Váš zdravotní stav, Vaše postižení a hlavně Vaši pohybovou schopnost.
Dále bych Vám doporučovala pokusit se požádat na České správě sociálního zabezpečení o přiznání tzv. bezmocnosti, pokud je pravda, že potřebujete pomoc jiné osoby. Upozorňuji ale, že zde platí obdobně přísná pravidla a tato bezmocnost Vám nemusí být přiznána.
Protože také píšete, že nevlastníte automobil, a přitom jste odkázán na pomoc jiných, např. při návštěvách lékaře a podobně, doporučuji Vám, abyste požádal u svého Městského úřadu o tzv. příspěvek na individuální dopravu, který se poskytuje postiženým, kteří nevlastní motorové vozidlo, a to 6000 Kč ročně, a je určen právě na tyto účely. Můžete z něj platit taxíky, případně platit svým známým benzin, nebo si zajistit placenou službu s dopravou u pečovatelské služby.
Jinak Vám ohledně získání průkazu ZTP/P asi poradit nemohu. Tyto záležitosti jsou v rukou odborných posudkových komisí, které vycházejí z posudků ošetřujících lékařů. I tyto komise jsou vázány platnými předpisy a zákony. Jiná záležitost už ale je ochota a arogance některých lékařů, ale to už je zcela jiná záležitost.

Jiřina G. Hradec Králové
Jsem vdova, držitelka průkazu ZTP/P. Roztroušenou sklerózu mám již 20 let. Byl mi přiznán příspěvek na nákup motorového vozidla a dostala jsem k němu i značku k označení vozidla – modrobílý vozík. Sama řidičský průkaz nemám, proto mne vozí dcera, nebo zeť, se kterými žiji v domku. Podotýkám, že na nákup auta mi nestačil příspěvek 100 000 Kč, proto větší polovinu zaplatila dcera, ale majitelkou auta jsem já.
Mám takovýto dotaz: dcera se zetěm jsou zaměstnaní, takže ne vždy mne mohou odvézt k lékaři, tak jak já potřebuji. Často také používají mé auto pro své potřeby, ale s mým souhlasem. Jinak mne vozí vždy, když to potřebuji a tam, kam potřebuji. Slyšela jsem, že mé auto, na které jsem dostala příspěvek, nesmí nikdo jiný používat, když mne právě neveze. Je to pravda? A také se chci zeptat, jak je to s označením auta vozíkem. Prý tuto značku mohu použít jen ve svém autě, ke kterému byla vydána. A také prý ji nesmí mít v autě nikdo jiný, když mne právě neveze. Na OÚ se bojím zeptat, protože se obávám, že když zjistí, že občas použije mé auto dcera, budu muset příspěvek na auto vrátit.

Paní Jiřino, nic se nejí tak horké, jak to vypadá. Pokud Vaše děti přispěly na koupi auta a i jinak se o Vás dobře starají, nic Vám nebrání v tom, abyste jim auto občas půjčila. Z tohoto důvodu rozhodně příspěvek vracet nebudete. Jiné by to bylo v případě (jak se to také občas stává), kdyby děti auto používaly výhradně pro sebe a Vás ani nesvezly. Podle toho, co jste mi napsala, to ale není váš případ. I Vy můžete občas použít například taxík, nebo využít svezení s někým jiným.
Otázka týkající se označení auta „vozíkem“ zasluhuje podrobnější vysvětlení. Jde o označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou, tzv. „označení O 1“ podle Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů ČR ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, § 27 odst. 1a. Je to plastový modrobílý čtverec s vyobrazením invalidního vozíku. Jeho vydávání i používání upravuje silniční zákon.
Výňatek ze silničního zákona:
(1) Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou (dále jen „označení O 1“ ) smějí užívat jen osoby, které toto označení obdrží od příslušného okresního úřadu nebo od oprávněného orgánu v zahraničí.
(2) Označení O 1 vydá okresní úřad osobě, které byly přiznány mimořádné výhody II. stupně s výjimkou postižených úplnou nebo praktickou hluchotou nebo III. stupně podle zvláštního právního předpisu.
(3) V jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné, nemusí po dobu nezbytně potřebnou řidiči s označením O 1 dodržovat zákaz stání a zákaz stání vyplývající z dopravní značky „Zákaz stání“; přitom nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.
(4) Na vyhrazené parkoviště pro vozidlo označené znakem O 1 je vozidlům bez označení O 1 vjezd zakázán.
(5) Osoba, které bylo vydáno značení O 1, může požádat o zřízení vyhrazeného parkoviště v místě bydliště podle zvláštního právního předpisu.
Toto označení není vázáno na určité vozidlo, ale na určitou osobu. V praxi to znamená, že jej můžete použít i například v taxíku, nebo v jiném autě, než je Vaše. Ale naopak pozor! Toto označení nesmí užívat nikdo jiný než Vy. Ani jednorázově. Ostatně policie příležitostně provádí kontroly, zda číslo na označení souhlasí s číslem uvedeným na průkazce ZTP, nebo ZTP/P a je-li v takto označeném vozidle skutečně přepravován držitel této průkazky. Pokud by toto označení použil někdo jiný, bude pokutován a Vy můžete o toto označení přijít. Takže ani Vaše děti nesmějí v automobilu toto označení mít umístěno, pokud s nimi nejedete Vy. A vůbec už jej nesmějí využívat například k tomu, aby mohly vjíždět do zákazů, nebo parkovat na jinak zakázaných místech.
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Casopis Roska c 3 2018

Komiks nejen pro děti

DSC 4148

Nová kniha pro osoby s RS

Nova kniha

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • arigo
  • bariery
  • baxter
  • bayer
  • best
  • biogen-idec
  • car-club
  • ceros
  • cofi
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • healthcare-institute
  • impuls
  • ketodiet
  • knowhow-club
  • medimat-inko
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • nadace-sirius2
  • neziskovky-cz
  • nfoz
  • novartis
  • nros
  • nrzp
  • obchodni-komora-svycarsko-cesko3
  • praha
  • preciosa
  • prvni-krok2
  • regiojet
  • repo-reck
  • sanofi
  • selvo
  • teva
  • urad-prace
  • vzp