Hlavní informace
Do této rubriky přišlo celkem 56 dotazů – poštou a e-mailem. Telefonicky to bylo asi 46 porad. Několik bylo příliš osobních, nebo dokonce takových, které by mohly být předmětem trestního stíhání – např. zneužívání dávek, okrádání postižených rodinnými příslušníky apod. Ty samozřejmě v zájmu zachování tajemství klienta zveřejnit nelze ani pod iniciálami. Ostatní se týkaly problémů, které lze zevšeobecnit v určitých okruzích. Zde je možné použít i iniciály pro hodnověrnost. Na všechny otázky odpověděla paní Růžena Šeligová přímo tazatelům. Většina dotazů se dá shrnout do několika hlavních okruhů.
Protože odpovědi na problémy, se kterými se mnoho tazatelů potýká, budou jistě zajímat i ostatní čtenáře, bude v naší rubrice dotaz zevšeobecněn a k němu bude následovat vyčerpávající odpověď.
1) Jsem držitelkou průkazu ZTP-P. V současné době mám podanou žádost o příspěvek na zakoupení motorového vozidla. Zajímá mne otázka vrácení DPH při koupi nového vozidla. Jelikož jsem v minulosti příspěvek již dostala a ohledně DPH mi bylo řečeno,že možnost vrácení DPH je pouze u tuzemských výrobců (Škoda), tak se Vás dovoluji zeptat, zda se v tomto směru něco změnilo. Ráda bych si pořídila auto zahraniční výroby, ale z pohledu cenového, díky odpočtu DPH, jsou vozy ŠKODA podstatně lacinější než dovozové. Je možnost při koupi jakékoli značky osobního auta, samozřejmě myslím nového, požádat finanční úřad o vrácení DPH? Nebo se to vztahuje pouze na některé značky či vozy vyrobené v Evropě? Nemůže se stát, že finanční úřad žádost o vrácení DPH z nějakého důvodu zamítne? (Eva Ř., Milevsko)

Máme zakoupen automobil v r. 1999 při požadavku o vrácení DPH jsme u finančního úřadu neuspěli. Existuje nějaká možnost o zpětné požádání o vrácení DPH?
(manželé H. Praha)

Podobné dotazy mělo dalších 26 čtenářů. Od 1. dubna 2000 je v platnosti nový zákon o DPH. Před tímto datem bylo možno odečítat DPH opravdu pouze u škodovek – tam tuto slevu poskytoval výrobce, ale ne vždy a ne všem. Záleželo na prodejci a často i na typu vozu. Dále bylo možno požádat Celní správu u dovezených automobilů o prominutí cla a DPH. Vyřizování bylo složité a zdlouhavé a navíc auto muselo splňovat některé podmínky, jako je úprava pro zdr. postižené a podobně.
Nový zákon č. 17/2000 Sb. § 45 f o DPH a jejím vracení v zákonné lhůtě, řeší tuto záležitost mnohem efektivněji a pružněji. Podle něj mají na vrácení DPH zákonný nárok všichni, komu byl přiznán sociálním odborem příspěvek na nákup motorového vozidla podle vyhlášky MPSV č. 182/1991 Sb. a kdo zakoupil vozidlo jakékoliv značky (tedy i zahraniční) buď nové, nebo ojeté u autobazaru, který je plátcem DPH. Podmínkou samozřejmě je, že DPH bylo řádně účtováno (fakturováno) a taky zaplaceno.

Žádost se podává u místně příslušného finančního úřadu. Je nutné ji doložit úředně ověřenými kopiemi: průkazu ZTP (ZTP/P), dále rozhodnutím soc. odboru OÚ o přiznání příspěvku na zakoupení motorového vozidla a kopií platné faktury. Finanční úřad má k vrácení lhůtu 30 dnů.

Nárok na vrácení zaplacené daně může zdravotně postižená osoba uplatnit nejdříve za kalendářní měsíc, ve kterém byl osobní automobil zakoupen a nejpozději do 3 kalendářních měsíců od konce kalendářního měsíce, ve kterém se zdanitelné plnění uskutečnilo (automobil byl zaplacen). Zde je tedy odpověď i na druhý dotaz. Zpětně, dokonce o několik let, nárok uplatnit nelze, nehledě na to, že v té době tento zákon ještě nebyl v platnosti.

Čili shrnuto: Automobil se koupí, zaplatí, a pak ihned požádá o vrácení DPH. Tady nastává pouze ten problém, že auto je nutné nejdříve zaplatit v plné ceně a pak teprve dostanete DPH nazpět. Pokud člověk nemá pod polštářem peníze na plnou cenu, (po odpočtu onoho příspěvku od okresu) může mít potíže sehnat potřebnou částku na plnou cenu auta. Ale i to je řešitelné například krátkodobou půjčkou od příbuzných, známých, nebo od banky, protože máte jistotu, že podáte-li řádnou žádost k finančnímu úřadu, musíte dostat DPH zpět, a to nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti, protože jde o zákonný nárok.

Dále je možno dohodnout se s prodejcem, že vystaví konečnou fakturu, jako kdybyste již vůz zaplatili, vůz Vám ovšem nevydá a podrží jej až do doby, kdy Vám přijde nazpět od FÚ vrácená částka DPH, pak teprve auto zaplatíte fakticky a vyzvednete. To ovšem již záleží na dobré vůli prodejce.

Pokud Vám mohu poradit, u zahraničních firem vychází postiženým daleko více vstříc než škodováci. Navíc poskytují nejrůznější slevy. Vše záleží na osobním jednání. Radím objet více firem a značek, zjistit si typy, ceny a další podmínky a pak se teprve definitivně rozhodnout. Zkušenosti se zahraničními značkami jsou mnohem lepší, než se Škodou. Automobily nižší střední, nebo nižší třídy jsou cenově srovnatelné se škodovkami, nebo i levnější a přitom mají mnohem širší možnosti, co se týká vhodnosti pro zdravotně postižené. Například mají nižší prahy a pohodlnější posez. Třídveřové modely jsou také vhodnější, protože, dveře jsou širší a mají větší úhel otevírání než pětidveřové. Do takového auta se dostane pohodlně i vozíčkář. Škodovka zatím takové vozy nevyrábí. V neposlední řadě je pro postiženého velmi důležitá velikost zavazadlového prostoru pro eventuální nakládání vozíku, což zase mluví pro zahraniční vozy.

2) Celý soubor dotazů k příloze uveřejněné v Rosce zaslalo několik čtenářů (např. Mirka K., Zvole)

Co to znamenají „určité úlevy ve správních poplatcích“?
Jedná se o tyto poplatky:
a)  Vydání stavebního povolení – Od poplatku jsou osvobozeni pouze držitelé průkazu ZTP, nebo ZTP/P, jsou-li uživateli domu, který je přestavován, nebo stavěn z důvodu ztíženého užívání obytného domu (netýká se rekreačních stavení). Jde o tak zvanou bezbariérovost, nebo přístavbu, či vestavbu výtahu a podobně.
b)  Zápis prvního a dalšího držitele motorového nebo přípojného vozidla, povinně opatřeného státní poznávací značkou. Osvobozeni jsou držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P.
c)  Schválení technické způsobilosti motorového nebo přípojného vozidla, které se neshoduje se schváleným typem vozidla, jde-li o motocykl včetně motorové tříkolky (rikši), jiné motorové vozidlo, nebo přípojné vozidlo. Osvobozeni jsou držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P.
d)  Vydání řidičského průkazu (nezaměňujte za poplatek za absolvování autoškoly). Osvobozeni jsou držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P.
e)  Povolení individuálního výcviku žadatele o řidičské oprávnění skupin A, B nebo M včetně rozšiřujícího výcviku k získání těchto skupin řidičského oprávnění. Osvobozeni jsou držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P.
f)  Vydání povolení k zvláštnímu užívání dálnice, silnice a místní komunikace. Osvobozeni jsou držitelé průkazů ZTP nebo ZTP/P.
g)  Rozhlasové a televizní poplatky. Od rozhlasového poplatku a televizního poplatku jsou osvobozeny osoby s úplnou, nebo praktickou slepotou obou očí a osoby s oboustrannou úplnou, nebo praktickou hluchotou.
Dále je osvobozena fyzická osoba
= jde-li o jednotlivce, jehož čistý příjem za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima,
= žije-li v téže domácnosti s dalšími osobami a součet jejího čistého příjmu a čistých příjmů těchto osob za uplynulé kalendářní čtvrtletí je nižší než 1,4násobek životního minima osob žijících v této domácnosti
h)  Poplatek za psy. Poplatek za psy se neplatí u psů užívaných k doprovázení nebo ochraně osob nevidomých, bezmocných a držitelů průkazů ZTP/P. V případě, že je držitelem psa poživatel invalidního důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů a není od poplatku úplně osvobozen (např. nemá průkaz ZTP/P) činí sazba až 200 Kč ročně. U druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici zvýšit až o 50 %.
Pro roskaře z toho vyplývá, že má-li průkaz ZTP/P, neplatí za jednoho psa žádný poplatek. Má-li psy dva a víc, může obec vyměřit na druhého psa poplatek, nejvýše však 300 korun. Nemá-li roskař průkaz ZTP/P, ale je poživatelem plného invalidního důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmů, bude platit za jednoho psa nejvýš 200 Kč a za další nejvýše 300 Kč.
i) Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt. Od tohoto poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a držitelé průkazů ZTP/P a jejich průvodci, osoby starší 70 let a mladší 18. U roskařů se to týká hlavně plateb za rekondice, rekreace a lázně.
j) Poplatek za užívání veřejného prostranství. Jde hlavně o poplatek za užívání vyhrazeného místa k parkování. Zde jsou osvobozeny invalidní osoby (v praxi se berou v úvahu průkazy ZTP, ZTP/P, výměry invalidních důchodů). Týká se to velké části roskařů, kteří nemají garáž a jsou nuceni svým automobilem parkovat na veřejných parkovištích, nebo u chodníku. Mohou požádat obecní nebo městský úřad, který jim vyhradí bez poplatku (pokud splňují výše uvedené podmínky) místo k parkování opatřené příslušnými značkami.
k)  Poplatek ze vstupného. Týká se pořádání charitativních a benefičních akcí, kde se poplatek ze vstupného nevybírá.
l) Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem. Tento poplatek neplatí osoby, které jsou držiteli průkazů ZTP/P a jejich průvodci.

Co to znamená „úhrada nákladů sociální péče“?
Jde o úhrady nákladů na pečovatelskou službu, pobytů v ústavech sociálních služeb, domovech důchodců, na sociálních lůžcích zdravotnických zařízení a tak podobně. Zde je vždy nutné spojit se s příslušným odborem sociálních věcí městských či obecních úřadů. Odborní pracovníci zváží vaši životní situaci, příjem a další faktory a poradí, nebo rozhodnou. Tato problematika je tak složitá a obsáhlá, že ji na těchto stránkách nelze podrobněji popsat.

Co to znamená „věcné příspěvky, nebo dary“?
Poskytují obecní nebo městské úřady podle zákona č. 482/91, o sociální potřebnosti. Jde o věcné dary osobám žijícím na a nebo pod hranicí sociální potřebnosti, kterým je nutno naléhavě pomoci. Například rodině s dětmi se k Vánocům nakoupí oblečení nebo boty, starším nebo invalidním občanům se na zimu koupí uhlí či povlečení na postele. Sociální potřebnost musí prošetřit a vypočítat příslušný úřad státní správy.

Co to znamená „příspěvek na zvýšené životní náklady“?
Jde o příspěvek poskytovaný obecními či městskými úřady na používání ortopedických pomůcek, například francouzských holí, invalidního vozíku, korzetu, složitých ortéz a podobně. Nutno podotknout, že tento příspěvek se poskytuje pouze jedenkrát na osobu a ne, jak se někteří čtenáři domnívají, tolikrát, kolik pomůcek používají. Například při používání vozíku a fr. holí se příspěvek neposkytuje dvakrát, ale jen jednou, a to podle stupně postižení buď ve výši 50, 100, nebo 200 Kč.

Co to znamená „odstranění prahů“?
Tazatelé mají jistě na mysli citát ze zákona 182/1991 Sb. § 34 – Příspěvek na úpravu bytu. Tento příspěvek se poskytuje na:
a) úpravu přístupu do domu, garáže, k výtahu, přístupu na balkon a k oknům,
b) úpravu povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky,
c) rozšíření a úpravu dveří,
d) odstranění prahů,
e) přizpůsobení koupelny a záchodu včetně vybavení vhodným sanitárním zařízením a lehce ovladatelnými bateriemi,
f) instalaci potřebné zvukové a světelné signalizace (pro zrakově nebo sluchově postižené),
g) zavedení vhodného vytápění,
h) vybudování telefonního vedení,
i) stavební úpravy spojené s instalací výtahu.
Ve všech případech jde o stavební úpravy bytu či domu, nebo o změny ve vybavenosti. Konkrétně odstranění prahů je odstranění schůdku nebo lišty, či jak to jinak nazvat, na podlaze ve dveřích, které brání vozíčkářům v hladkém průjezdu. Vadit mohou i berličkáři, který málo zvedá nohy a o prahy zakopává.

Co to znamená „úprava povrchu podlahy, ovládacích prvků domovní a bytové elektroinstalace, kuchyňské linky“?
Jde o stejný problém jako v předchozí otázce. Úprava povrchu podlahy je například přizpůsobení povrchu podlahy tak, aby se vozíčkář mohl bezpečně po podlaze pohybovat a berličkář nezakopával a nepadal, elektrické zásuvky a vypínače se instalují do menší výšky než normálně a kuchyňská linka se upravuje tak, aby se tu mohl pohybovat a pracovat vozíčkář. Každý stavební odbor obecního nebo městského úřadu musí mít k dispozici a může i zapůjčit k nahlédnutí VYHLÁŠKU 369/2001 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj ČR, kde je naprosto jasně a závazně určeno, jak mají vypadat podlahy, vypínače, okna, dveře, výtahy v domech a bytech atd. včetně veřejných staveb a občanské vybavenosti tak, aby je mohli užívat těžce zdravotně postižení.
Odpovědi na další dotazy, například o možnosti zaměstnávání zdrav. postižených, o dávkách státní sociální podpory a podobně uveřejníme v dalším čísle.
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Casopis Roska c 2 2018

Setkání pacientů a odborníků

Setkani pacientu

16. Ročník vystavy „ CESTA ZA DUHOU“

Cesta za duhou

Jsme na jedné lodi

Jsme na jedne lodi

Chůze kolem světa

krokomery

Jazz Festival 2018

Jazz destival

Komiks nejen pro děti

DSC 4148

Nová kniha pro osoby s RS

Nova kniha

Vzdělávací semináře

Vzdelavaci seminare

Výzkum kongitivních funkcí

Vyzkum kongitivnich funkci

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • arigo
  • bariery
  • baxter
  • bayer
  • best
  • biogen-idec
  • car-club
  • ceros
  • cofi
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • healthcare-institute
  • impuls
  • ketodiet
  • knowhow-club
  • medimat-inko
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • nadace-sirius2
  • neziskovky-cz
  • nfoz
  • novartis
  • nros
  • nrzp
  • obchodni-komora-svycarsko-cesko3
  • praha
  • preciosa
  • prvni-krok2
  • regiojet
  • repo-reck
  • sanofi
  • selvo
  • teva
  • urad-prace
  • vzp