Hlavní informace
ze dne 14. března 2006 o sociálních službách
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

§ 1

Předmět úpravy

 (1) Tento zákon upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým
osobám v nepříznivé sociální situaci (dále jen "osoba") prostřednictvím sociálních
služeb a příspěvku na péči, podmínky pro vydání oprávnění k poskytování sociálních
služeb, výkon veřejné správy v oblasti sociálních služeb, inspekci poskytování
sociálních služeb a předpoklady pro výkon činnosti v sociálních službách.

 (2) Tento zákon dále upravuje předpoklady pro výkon povolání sociálního
pracovníka, pokud vykonává činnost v sociálních službách nebo podle zvláštních
právních předpisů při pomoci v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí, ve
školách a školských zařízeních, ve zdravotnických zařízeních, ve věznicích, v
zařízeních pro zajištění cizinců a v azylových zařízeních.

§ 2

Základní zásady

 (1) Každá osoba má nárok na bezplatné poskytnutí základního sociálního
poradenství (§ 37 odst. 2) o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo
jejího předcházení.

 (2) Rozsah a forma pomoci a podpory poskytnuté prostřednictvím sociálních
služeb musí zachovávat lidskou důstojnost osob. Pomoc musí vycházet z
individuálně určených potřeb osob, musí působit na osoby aktivně, podporovat rozvoj
jejich samostatnosti, motivovat je k takovým činnostem, které nevedou k
dlouhodobému setrvávání nebo prohlubování nepříznivé sociální situace, a posilovat
jejich sociální začleňování. Sociální služby musí být poskytovány v zájmu osob a v
náležité kvalitě takovými způsoby, aby bylo vždy důsledně zajištěno dodržování
lidských práv a základních svobod osob.

§ 3

Vymezení některých pojmů

 Pro účely tohoto zákona se rozumí


a)
sociální službou činnost nebo soubor činností podle tohoto zákona
zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo
prevence sociálního vyloučení,
b)
nepříznivou sociální situací oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku,
nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a
způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující
prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z
jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení
podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením,
c)
dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem nepříznivý zdravotní stav, který
podle poznatků lékařské vědy má trvat déle než jeden rok, a který omezuje
duševní, smyslové nebo fyzické schopnosti a má vliv na péči o vlastní osobu a
soběstačnost,
d)
přirozeným sociálním prostředím rodina a sociální vazby k osobám blízkým1),
domácnost osoby a sociální vazby k dalším osobám, se kterými sdílí
domácnost, a místa, kde osoby pracují, vzdělávají se a realizují běžné sociální
aktivity,
e)
sociálním začleňováním proces, který zajišťuje, že osoby sociálně vyloučené
nebo sociálním vyloučením ohrožené dosáhnou příležitostí a možností, které
jim napomáhají plně se zapojit do ekonomického, sociálního i kulturního života
společnosti a žít způsobem, který je ve společnosti považován za běžný,
f)
sociálním vyloučením vyčlenění osoby mimo běžný život společnosti a
nemožnost se do něj zapojit v důsledku nepříznivé sociální situace,
g)
zdravotním postižením tělesné, mentální, duševní, smyslové nebo
kombinované postižení, jehož dopady činí nebo mohou činit osobu závislou na
pomoci jiné osoby,
h)
plánem rozvoje sociálních služeb výsledek procesu aktivního zjišťování potřeb
osob ve stanoveném území a hledání způsobů jejich uspokojování s využitím
dostupných zdrojů, jehož obsahem je popis a analýza existujících zdrojů a
potřeb, včetně ekonomického vyhodnocení, strategie zajišťování a rozvoje
sociálních služeb, povinnosti zúčastněných subjektů, způsob sledování a
vyhodnocování plnění plánu a způsob, jakým lze provést změny v poskytování
sociálních služeb.

§ 4

Okruh oprávněných osob

 (1) Sociální služby a příspěvek na péči jsou poskytovány při splnění podmínek
stanovených v tomto zákoně


a)
osobě, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu podle
zvláštních právních předpisů2),
b)
osobě, které byl udělen azyl podle zvláštního právního předpisu3),
c)
cizinci bez trvalého pobytu na území České republiky, kterému tato práva
zaručuje mezinárodní smlouva4),
d)
občanovi členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu delší než 3
měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného
předpisu Evropských společenství6),
e)
rodinnému příslušníkovi občana členského státu Evropské unie7), pokud je
hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního
předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok na sociální
výhody z přímo použitelného předpisu Evropských společenství6),
f)
cizinci, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným právním
postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském společenství na
území jiného členského státu Evropské unie, pokud je hlášen na území České
republiky k dlouhodobému pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po
dobu delší než 3 měsíce.
 (2) Sociální služby uvedené v § 57, 59 až 63 a § 69 jsou poskytovány při
splnění podmínek stanovených v tomto zákoně také osobám legálně pobývajícím na
území České republiky podle zvláštního právního předpisu5).§ 5

Působnost v oblasti sociálních služeb

 (1) Státní správu podle tohoto zákona vykonávají


a)
Ministerstvo práce a sociálních věcí (dále jen "ministerstvo"),
b)
krajské úřady,
c)
obecní úřady obcí s rozšířenou působností,
d)
úřady práce.
 (2) Výkon působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a krajských
úřadů podle tohoto zákona je výkonem přenesené působnosti.

 (3) V oblasti sociálních služeb vykonávají působnost podle tohoto zákona také
obce a kraje.

§ 6

Poskytovatelé sociálních služeb

 Poskytovateli sociálních služeb jsou při splnění podmínek stanovených tímto
zákonem územní samosprávné celky a jimi zřizované právnické osoby, další
právnické osoby, fyzické osoby a ministerstvo a jím zřízené organizační složky státu.

ČÁST DRUHÁ

PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

HLAVA I

PODMÍNKY NÁROKU NA PŘÍSPĚVEK NA PÉČI

§ 7

 (1) Příspěvek na péči (dále jen "příspěvek") se poskytuje osobám závislým na
pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci. Náklady na
příspěvek se hradí ze státního rozpočtu.

 (2) Nárok na příspěvek má osoba uvedená v § 4 odst. 1, která z důvodu
dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při
péči o vlastní osobu a při zajištění soběstačnosti v rozsahu stanoveném stupněm
závislosti podle § 8.

 (3) Nárok na příspěvek nemá osoba mladší jednoho roku.

 (4) O příspěvku rozhoduje obecní úřad obce s rozšířenou působností.

§ 8

 Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve


a)
stupni I (lehká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 12
úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při
více než 5 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
b)
stupni II (středně těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 18
úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při
více než 10 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
c)
stupni III (těžká závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 24
úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při
více než 15 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti,
d)
stupni IV (úplná závislost), jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého
zdravotního stavu potřebuje každodenní pomoc nebo dohled při více než 30
úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti nebo u osoby do 18 let věku při
více než 20 úkonech péče o vlastní osobu a soběstačnosti.

§ 9

 (1) Při posuzování péče o vlastní osobu pro účely stanovení stupně závislosti se
hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:


a)
příprava stravy,
b)
podávání, porcování stravy,

c)
přijímání stravy, dodržování pitného režimu,
d)
mytí těla,
e)
koupání nebo sprchování,
f)
péče o ústa, vlasy, nehty, holení,
g)
výkon fyziologické potřeby včetně hygieny,
h)
vstávání z lůžka, uléhání, změna poloh,
i)
sezení, schopnost vydržet v poloze v sedě,
j)
stání, schopnost vydržet stát,
k)
přemisťování předmětů denní potřeby,
l)
chůze po rovině,
m)
chůze po schodech nahoru a dolů,
n)
výběr oblečení, rozpoznání jeho správného vrstvení,
o)
oblékání, svlékání, obouvání, zouvání,
p)
orientace v přirozeném prostředí,
q)
provedení si jednoduchého ošetření,
r)
dodržování léčebného režimu.
 (2) Při posuzování soběstačnosti pro účely stanovení stupně závislosti se
hodnotí schopnost zvládat tyto úkony:


a)
komunikace slovní, písemná, neverbální,
b)
orientace vůči jiným fyzickým osobám, v čase a mimo přirozené prostředí,
c)
nakládání s penězi nebo jinými cennostmi,
d)
obstarávání osobních záležitostí,
e)
uspořádání času, plánování života,
f)
zapojení se do sociálních aktivit odpovídajících věku,
g)
obstarávání si potravin a běžných předmětů (nakupování),
h)
vaření, ohřívání jednoduchého jídla,
i)
mytí nádobí,
j)
běžný úklid v domácnosti,
k)
péče o prádlo,
l)
přepírání drobného prádla,
m)
péče o lůžko,
n)
obsluha běžných domácích spotřebičů,
o)
manipulace s kohouty a vypínači,
p)
manipulace se zámky, otevírání, zavírání oken a dveří,
q)
udržování pořádku v domácnosti, nakládání s odpady,

r)
další jednoduché úkony spojené s chodem a udržováním domácnosti.
 (3) Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle § 8 se
hodnotí funkční dopad dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu na schopnost
zvládat jednotlivé úkony podle odstavců 1 a 2.

 (4) Při hodnocení úkonů pro účely stanovení stupně závislosti podle § 8 se
úkony podle odstavců 1 a 2 sčítají. Při hodnocení úkonů podle odstavců 1 a 2 se
úkony uvedené v jednotlivých písmenech považují za jeden úkon. Pokud je osoba
schopna zvládnout některý z úkonů uvedených v odstavcích 1 a 2 jen částečně,
považuje se takový úkon pro účely hodnocení za úkon, který není schopna
zvládnout.

 (5) Bližší vymezení úkonů uvedených v odstavcích 1 a 2 a způsob jejich
hodnocení stanoví prováděcí právní předpis.

§ 10

 U osoby do 18 let věku se při posuzování potřeby pomoci a dohledu podle § 9
pro účely stanovení stupně závislosti porovnává rozsah, intenzita a náročnost pomoci
a dohledu, kterou je třeba věnovat posuzované osobě, s pomocí a dohledem, který je
poskytován zdravé fyzické osobě téhož věku. Při stanovení stupně závislosti u osoby
do 18 let věku se nepřihlíží k pomoci a dohledu při péči o vlastní osobu a při zajištění
soběstačnosti, které vyplývají z věku osoby a tomu odpovídajícímu stupni
biopsychosociálního vývoje.

HLAVA II

VÝŠE PŘÍSPĚVKU

§ 11

 (1) Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku činí za kalendářní měsíc


a)
3 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b)
5 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c)
9 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d)
11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).
 (2) Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc


a)
2 000 Kč, jde-li o stupeň I (lehká závislost),
b)
4 000 Kč, jde-li o stupeň II (středně těžká závislost),
c)
8 000 Kč, jde-li o stupeň III (těžká závislost),
d)
11 000 Kč, jde-li o stupeň IV (úplná závislost).

HLAVA III

ZVYŠOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU

§ 12

 (1) Částky příspěvku stanovené v § 11 vláda zvyšuje nařízením v pravidelném
termínu od 1. ledna, a to podle růstu indexu spotřebitelských cen sociální péče ve
stanoveném rozhodném období za podmínky, že tento růst dosáhne od počátku
rozhodného období alespoň 5 %.

 (2) Vláda může nařízením částky příspěvku stanovené v § 11 zvýšit též v
mimořádném termínu.

 (3) Rozhodné období podle odstavce 1 se určuje tak, že prvním měsícem
tohoto období je kalendářní měsíc následující po posledním měsíci předchozího
rozhodného období při posledním zvýšení částek příspěvku a posledním měsícem
rozhodného období pro zvýšení částek příspěvku je září kalendářního roku, který
předchází kalendářnímu roku, ve kterém dojde ke zvýšení částek příspěvku.

 (4) Růst indexu spotřebitelských cen sociální péče se zjišťuje z údajů Českého
statistického úřadu.

HLAVA IV

NÁROK NA PŘÍSPĚVEK A JEHO VÝPLATU

§ 13

 (1) Nárok na příspěvek vzniká dnem splnění podmínek stanovených v § 7 a 8.

 (2) Nárok na výplatu příspěvku vzniká podáním žádosti o přiznání příspěvku, na
který vznikl nárok podle odstavce 1, není-li řízení o jeho přiznání zahájeno z moci
úřední. Příspěvek může být přiznán a vyplácen nejdříve od počátku kalendářního
měsíce, ve kterém bylo zahájeno řízení o přiznání příspěvku.

§ 14

Změna nároku na příspěvek a jeho výplatu

 (1) Jestliže příspěvek byl přiznán nebo je vyplácen v nižší částce, než v jaké
náleží, nebo byl neprávem odepřen anebo byl přiznán od pozdějšího data, než od
jakého náleží, příspěvek se zvýší nebo přizná, a to ode dne, od něhož příspěvek
nebo jeho zvýšení náleží, nejvýše však 3 roky nazpět ode dne zjištění nebo uplatnění
nároku na příspěvek nebo jeho zvýšení.

 (2) Jestliže příspěvek byl přiznán nebo je vyplácen ve vyšší částce, než v jaké
náleží, nebo byl přiznán nebo se vyplácí neprávem, příspěvek se odejme nebo se
jeho výplata zastaví nebo sníží, a to od prvního dne kalendářního měsíce,
následujícího po kalendářním měsíci, v němž byl příspěvek vyplacen.

 (3) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro výši příspěvku tak, že příspěvek má
být zvýšen, provede se zvýšení příspěvku od prvního dne kalendářního měsíce, ve
kterém tato změna nastala.

 (4) Změní-li se skutečnosti rozhodné pro výši příspěvku tak, že příspěvek má
být snížen, provede se snížení příspěvku od prvního dne kalendářního měsíce,
následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém tato změna nastala.

§ 15

Zánik nároku na příspěvek a jeho výplatu

 (1) Nárok na příspěvek nezaniká uplynutím času.

 (2) Nárok na výplatu příspěvku nebo jeho části zaniká uplynutím 1 roku ode
dne, od kterého příspěvek nebo jeho část náleží, nejde-li o případy podle § 14 odst.
1. Tato lhůta neplyne po dobu řízení o příspěvku.

§ 16

Přechod nároku na příspěvek a jeho výplatu

 (1) Zemřel-li žadatel o příspěvek před vydáním rozhodnutí o příspěvku, vstupují
do dalšího řízení o příspěvku a nabývají nárok na částky splatné do dne smrti
oprávněné osoby postupně její manžel nebo manželka, děti a rodiče, jestliže žili s
oprávněnou osobou v době její smrti v domácnosti.

 (2) Jestliže byl příspěvek přiznán před smrtí oprávněné osoby, vyplatí se
splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne smrti oprávněné osoby, členům její
rodiny podle pořadí a za podmínek stanovených v odstavci 1.

 (3) Nárok na příspěvek není předmětem dědictví.

§ 17

Postoupení a srážky

 (1) Nárok na příspěvek nelze postoupit ani dát do zástavy.

 (2) Příspěvek nepodléhá výkonu rozhodnutí a nemůže být předmětem dohody o
srážkách.

HLAVA V

VÝPLATA PŘÍSPĚVKU

§ 18

Způsob výplaty příspěvku

 (1) Příspěvek se vyplácí měsíčně, a to v kalendářním měsíci, za který náleží.

 (2) Příspěvek vyplácí obecní úřad obce s rozšířenou působností, který je
příslušný k rozhodnutí o příspěvku.

 (3) Příspěvek se vyplácí v české měně, a to v hotovosti nebo se poukazuje na
účet u banky nebo u spořitelního nebo úvěrního družstva určený příjemcem
příspěvku. Požádá-li příjemce příspěvku o změnu způsobu výplaty příspěvku, je
obecní úřad obce s rozšířenou působností povinen provést změnu způsobu výplaty
příspěvku od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž mu
byla taková žádost doručena.

§ 19

Příjemce příspěvku

 (1) Příjemcem příspěvku je oprávněná osoba, není-li dále stanoveno jinak.

 (2) Namísto oprávněné osoby je příjemcem příspěvku


a)
zákonný zástupce, nebo
b)
jiná fyzická osoba, které byla nezletilá oprávněná osoba svěřena do péče na
základě rozhodnutí příslušného orgánu.

§ 20

Výplata příspěvku zvláštnímu příjemci

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností ustanoví zvláštního příjemce
příspěvku, jestliže oprávněná osoba, popřípadě jiný příjemce příspěvku uvedený v §
19 odst. 2,


a)
nemůže příspěvek přijímat, nebo
b)
nevyužívá příspěvek k zajištění potřebné pomoci.
 (2) S ustanovením zvláštního příjemce musí oprávněná osoba, popřípadě jiný
příjemce příspěvku uvedený v § 19 odst. 2, souhlasit; souhlas této osoby se
nevyžaduje, pokud vzhledem ke svému zdravotnímu stavu podle vyjádření
ošetřujícího lékaře nemůže tento souhlas podat, a v případě, kdy zvláštní příjemce je
ustanoven z důvodu uvedeného v odstavci 1 písm. b). Zvláštním příjemcem nemůže
být ustanoven ten, jehož zájmy jsou ve střetu se zájmy oprávněné osoby.

 (3) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může ustanovit zvláštním
příjemcem jen fyzickou osobu, která s tímto ustanovením souhlasí.

 (4) Zvláštní příjemce je povinen příspěvek používat ve prospěch oprávněné
osoby. Zvláštní příjemce ustanovený podle odstavce 1 písm. a) používá příspěvek
podle pokynů oprávněné osoby, s výjimkou osoby, která vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu podle vyjádření ošetřujícího lékaře nemůže tyto pokyny udělovat.
Na žádost oprávněné osoby nebo na žádost obecního úřadu obce s rozšířenou
působností je zvláštní příjemce povinen podat písemné vyúčtování příspěvku, který
mu byl vyplacen, a to ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení této žádosti.

 (5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zruší rozhodnutí o ustanovení
zvláštního příjemce, jestliže odpadly důvody, pro které byl zvláštní příjemce
ustanoven, nebo jestliže zvláštní příjemce neplní povinnosti uvedené v odstavci 4.


HLAVA VI

POVINNOSTI ŽADATELE O PŘÍSPĚVEK, OPRÁVNĚNÉ OSOBY
A JINÉHO PŘÍJEMCE PŘÍSPĚVKU

§ 21

 (1) Žadatel o příspěvek a oprávněná osoba, jejichž zdravotní stav je třeba
posoudit pro stanovení stupně závislosti, jsou povinnia)
podrobit se sociálnímu šetření,
b)
podrobit se vyšetření zdravotního stavu lékařem určeným úřadem práce nebo
vyšetření zdravotního stavu ve zdravotnickém zařízení určeném úřadem práce
nebo jinému odbornému vyšetření, je-li k tomu úřadem práce vyzván, a to ve
lhůtě, kterou úřad práce určí,
c)
osvědčit skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu
a dát písemný souhlas k ověření těchto skutečností.
 (2) Je-li žadatelem o příspěvek občan členského státu Evropské unie, který je
hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5),
nebo je-li žadatelem jeho rodinný příslušník7), který je hlášen na území České
republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5), je povinen dát písemný
souhlas s tím, aby obecní úřad obce s rozšířenou působností zjišťoval údaje
rozhodné pro posouzení, zda je neodůvodnitelnou zátěží systému příspěvku podle
tohoto zákona (dále jen "neodůvodnitelná zátěž systému"); to neplatí, jde-li o
žadatele z členského státu Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, který je
na území České republiky hlášen k trvalému pobytu.

 (3) Příjemce příspěvku je povinen


a)
písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
do 8 dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho
výši nebo výplatu,
b)
na výzvu příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou působností osvědčit
skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve
lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, neurčil-li obecní úřad obce s
rozšířenou působností lhůtu delší,
c)
využívat příspěvek na zajištění potřebné pomoci.
 (4) Výplata příspěvku může být po předchozím písemném upozornění
zastavena, příspěvek může být odňat nebo nepřiznán, jestliže žadatel o příspěvek,
oprávněná osoba nebo jiný příjemce příspěvku nesplní některou povinnost uvedenou
v odstavcích 1 až 3.

§ 22

Přeplatky

 (1) Příjemce příspěvku, který přijal příspěvek nebo jeho část, ačkoliv musel z
okolností předpokládat, že byl vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náležel,
nebo jinak způsobil, že příspěvek byl vyplacen neprávem nebo v nesprávné výši, je
povinen tento přeplatek vrátit.

 (2) Nárok na vrácení přeplatku zaniká uplynutím 3 let ode dne, kdy byl
vyplacen. Tato lhůta neplyne po dobu řízení o opravném prostředku nebo o žalobě.

 (3) O povinnosti vrátit přeplatek podle odstavců 1 a 2 rozhoduje obecní úřad
obce s rozšířenou působností, který příspěvek vyplácí nebo naposledy vyplácel.

 (4) Povinnost vrátit přeplatek nevzniká, jestliže tento přeplatek nepřesahuje
částku 100 Kč.

 (5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností může rozhodnout o prominutí
povinnosti vrátit přeplatek, jde-li o částku do 20 000 Kč v každém jednotlivém případě
nebo na základě předchozího souhlasu ministerstva, jde-li o částku nad 20 000 Kč v
každém jednotlivém případě.

 (6) Vrácené částky přeplatku jsou příjmem státního rozpočtu, a to i v případě,
kdy k vrácení přeplatku došlo v jiném kalendářním roce, než ve kterém byl příspěvek
vyplacen.

HLAVA VII

ŘÍZENÍ O PŘÍSPĚVKU

§ 23

 (1) Řízení o přiznání příspěvku se zahajuje na základě písemné žádosti podané
na tiskopisu předepsaném ministerstvem; pokud není osoba schopna jednat
samostatně a nemá zástupce, zahajuje se řízení o příspěvku z úřední moci.

 (2) Je-li nezletilá osoba svěřena na základě rozhodnutí příslušného orgánu do
péče jiné fyzické osoby, zastupuje ji v řízení o příspěvku tato fyzická osoba.

 (3) Využívá-li nezletilá osoba pobytové služby (§ 48, 50, 52), vyzve obecní úřad
obce s rozšířenou působností osobu uvedenou v odstavci 2 nebo zákonného
zástupce, aby požádali o příspěvek nejpozději do 2 měsíců ode dne doručení výzvy.
Pokud tak v této lhůtě neučiní nebo pokud pobyt zákonného zástupce této osoby
anebo osoby uvedené v odstavci 2 není znám, zastupuje tuto osobu v řízení o
příspěvku zařízení sociálních služeb.

§ 24

 Žádost o příspěvek musí kromě náležitostí stanovených správním řádem dále
obsahovata)
označení osoby blízké nebo jiné fyzické osoby anebo právnické osoby, která
osobě poskytuje nebo bude poskytovat péči, pokud je tato skutečnost známa
při podání žádosti,
b)
určení, jakým způsobem má být příspěvek vyplácen.

§ 25

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí pro účely rozhodování o
příspěvku sociální šetření, při kterém se zjišťuje schopnost samostatného života
osoby v přirozeném sociálním prostředí z hlediska péče o vlastní osobu a
soběstačnosti. Sociální šetření provádí sociální pracovník.

 (2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zašle příslušnému úřadu práce8)
žádost o posouzení stupně závislosti osoby; součástí této žádosti je písemný záznam
o sociálním šetření a kopie žádosti osoby o příspěvek.

 (3) Při posuzování stupně závislosti osoby vychází úřad práce ze zdravotního
stavu osoby doloženého nálezem ošetřujícího lékaře, z výsledku sociálního šetření a
zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku
vlastního vyšetření posuzujícího lékaře.

 (4) Úřad práce sdělí příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
výsledek posouzení stupně závislosti osoby.

 (5) Obecní úřad obce s rozšířenou působností provádí sociální šetření také,
pokud o to úřad práce požádá v případech, kdy provádí kontrolu původního
posouzení zdravotního stavu osoby.

§ 26

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností přeruší řízení o příspěvku na dobu,
po kterou úřad práce posuzuje stupeň závislosti osoby.

§ 27

 Exekučním správním orgánem je obecní úřad obce s rozšířenou působností.

§ 28

 (1) O odvolání proti rozhodnutí obecního úřadu obce s rozšířenou působností
rozhoduje krajský úřad.

 
(2) Stupeň závislosti pro účely odvolacího řízení posuzuje na žádost krajského úřadu
ministerstvo9).

HLAVA VIII

KONTROLA VYUŽÍVÁNÍ PŘÍSPĚVKU

§ 29

 (1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností kontroluje, zda příspěvek byl
využit na zajištění pomoci a zda osobě, které byl příspěvek přiznán, je poskytována
pomoc odpovídající stanovenému stupni závislosti. Zjistí-li obecní úřad obce s
rozšířenou působností při šetření nedostatky velmi závažného charakteru v
poskytovaných službách, je povinen neprodleně informovat orgán, který rozhodl o
registraci (§ 78).

 (2) Příjemce příspěvku je povinen pro účely kontroly využívání příspěvku
písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, kdo
osobě poskytuje pomoc, a jakým způsobem, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne právní
moci rozhodnutí o příspěvku, pokud tato skutečnost již nebyla uvedena v žádosti o
příspěvek. V této lhůtě je příjemce příspěvku povinen písemně ohlásit změny ve
způsobu zajištění pomoci.

 (3) Zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu obce s rozšířenou
působností jsou na základě souhlasu osoby oprávněni vstupovat do obydlí, v němž
osoba žije, za účelem provedení sociálního šetření a kontroly využívání příspěvku.
Zaměstnanci obce jsou povinni prokázat se zvláštním oprávněním vydaným obecním
úřadem obce s rozšířenou působností, které obsahuje označení obecního úřadu
obce s rozšířenou působností, fotografii zaměstnance, jeho jméno, popřípadě jména,
a příjmení.

 (4) Poskytuje-li oprávněné osobě pomoc osoba blízká1) nebo jiná fyzická osoba,
která s oprávněnou osobou žije v domácnosti, obecní úřad obce s rozšířenou
působností vydá těmto osobám na jejich žádost bezplatně písemné potvrzení
prokazující dobu této péče pro účely zdravotního pojištění a důchodového pojištění; v
tomto potvrzení vždy uvede stupeň závislosti osoby, které je péče poskytována.

 (5) Vzor zvláštního oprávnění zaměstnance obce podle odstavce 3 stanoví
prováděcí právní předpis.

HLAVA IX

INFORMAČNÍ SYSTÉM O PŘÍSPĚVKU

§ 30

 (1) Ministerstvo je správcem informačního systému o příspěvku, v němž jsou
vedeny údaje o příjemcích příspěvku a výši příspěvku. Obecní úřady obcí s
rozšířenou působností jsou oprávněny zpracovávat údaje potřebné pro rozhodování
o příspěvku, včetně osobních údajů, v informačním systému o příspěvku, a to v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup a zároveň zajišťujícím
ochranu osobních údajů10).

 (2) Ministerstvo zajišťuje pro provádění zákona na vlastní náklady počítačový
program (software), potřebný pro rozhodování o příspěvku, jeho výplatu a kontrolu,
včetně jeho aktualizací, a poskytuje bezplatně tento program obecním úřadům obcí s
rozšířenou působností. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny
používat při řízení o příspěvku, při jeho výplatě a kontrole tento program, kterým je
ministerstvo vybaví. Počítačový program podle věty první je součástí informačního
systému pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi.

 (3) Ministerstvo vnitra pro účely příspěvku poskytuje obecním úřadům obcí s
rozšířenou působností a krajským úřadům údaje z informačního systému evidence
obyvatel podle zákona upravujícího evidenci obyvatel11), a to v elektronické podobě
způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 (4) Ministerstvo vnitra dále pro účely příspěvku poskytuje obecním úřadům obcí
s rozšířenou působností a krajským úřadům z registru rodných čísel12) údaje o
osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou uvedeny v odstavci 3.
Pokud to umožňuje technický stav registru rodných čísel, poskytují se údaje podle
věty první pouze v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 (5) Poskytovanými údaji podle odstavců 3 a 4 jsou


a)
u státních občanů České republiky


1.
jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
2.
datum narození,
3.
místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na
jehož území se narodil,
4.
rodné číslo,
5.
státní občanství,
6.
adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého
pobytu,

7.
počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého
pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
8.
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
9.
zákaz pobytu, místo zákazu pobytu a doba jeho trvání,
10.
rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že
jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno,
popřípadě jména, příjmení a datum narození,
11.
rodné číslo manžela; je-li manželem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo,
jeho jméno, popřípadě jména, příjmení manžela a datum jeho narození,
12.
rodné číslo dítěte; je-li dítětem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho
jméno, popřípadě jména a příjmení a datum jeho narození,
13.
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České
republiky, datum a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
14.
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
úmrtí,
b)
u cizinců, kteří jsou obyvateli,


1.
jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
2.
datum narození,
3.
místo a stát, na jehož území se narodil,
4.
rodné číslo,
5.
státní občanství,
6.
druh a adresa místa pobytu,
7.
číslo a platnost povolení k pobytu,
8.
počátek pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o pobytu,
9.
zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům,
10.
správní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České
republiky,
11.
jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě obyvatelem, a jeho
rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
12.
jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného
zástupce, pokud jsou obyvateli, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z
rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě
jména, příjmení a datum narození,
13.
vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
14.
datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát,
na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
15.
den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den
úmrtí,
16.
jméno, popřípadě jména, příjmení nezletilého cizince, který byl cizinci s
povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho manželu
rozhodnutím příslušného orgánu svěřen do náhradní rodinné péče, nebo který
byl cizincem s povolením k pobytu na území České republiky nebo jeho
manželem osvojen anebo jehož poručníkem nebo manželem jeho poručníka
je cizinec s povolením k pobytu na území České republiky,
17.
jméno, popřípadě jména, příjmení osamělého cizince staršího 65 let bez
ohledu na věk cizince, který se o sebe nedokáže ze zdravotních důvodů sám
postarat, jde-li o sloučení rodiny s rodičem nebo dítětem s povolením k pobytu
na území České republiky,
18.
jméno, popřípadě jména, příjmení cizince, který je nezaopatřeným přímým
příbuzným ve vzestupné nebo sestupné linii nebo takovým příbuzným
manžela občana Evropské unie,
19.
jméno, popřípadě jména, příjmení rodiče nezletilého cizince, kterému byl
udělen azyl podle zvláštního právního předpisu, a jeho rodné číslo; jde-li o
cizince, kteří nemají přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení a
datum narození,
c)
u osob uvedených v odstavci 4


1.
jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,
2.
den, měsíc a rok narození,
3.
místo narození, u fyzické osoby narozené v cizině místo a stát narození,
4.
rodné číslo.
 (6) Z poskytovaných údajů podle odstavce 5 lze v konkrétním případě použít jen
takové údaje, které jsou nezbytné k rozhodnutí o příspěvku.

 (7) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností jsou povinny zajistit uložení
všech údajů z informačního systému, které byly získány na základě zpracování údajů
podle odstavce 1, a všech písemností a spisů týkajících se pravomocně ukončených
správních řízení o příspěvku po dobu 10 kalendářních let následujících po
kalendářním roce, v němž došlo k pravomocnému ukončení takového správního
řízení nebo k poslednímu uložení údajů do informačního systému. Pro účely tohoto
zákona se písemností a spisem rozumí spis a písemnost podle zvláštního právního
předpisu13).

HLAVA X

POSUZOVÁNÍ NEODŮVODNITELNÉ ZÁTĚŽE SYSTÉMU

§ 31

 (1) Požádá-li o poskytnutí příspěvku občan členského státu Evropské unie,
který je hlášen na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního
předpisu5) po dobu delší než 3 měsíce, nebo jeho rodinný příslušník7), který je hlášen
na území České republiky k pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu
delší než 3 měsíce, obecní úřad obce s rozšířenou působností současně posuzuje,
zda se tato osoba nestala neodůvodnitelnou zátěží systému; to neplatí, jde-li o
žadatele z členského státu Evropské unie nebo jeho rodinného příslušníka, který je
na území České republiky hlášen k trvalému pobytu.

 
(2) Osoba uvedená v odstavci 1 se nepovažuje za neodůvodnitelnou zátěž systému,
jestliže


a)
je účastna nemocenského pojištění14), nebo je jako osoba samostatně
výdělečně činná účastna důchodového pojištění15) anebo je osobou, které
nárok na sociální výhody vyplývá z přímo použitelného předpisu Evropských
společenství6), nebo
b)
před zahájením řízení o příspěvku byla v České republice výdělečně činná a v
období 10 let předcházejících dni zahájení řízení o příspěvku byla nejméně po
dobu 5 let a z toho bezprostředně před zahájením řízení o příspěvku nejméně
po dobu 1 roku účastna nemocenského pojištění14), nebo jako osoba
samostatně výdělečně činná důchodového pojištění15) a nemá ke dni zahájení
řízení nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a
příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
 (3) Při posuzování neodůvodnitelné zátěže systému se u osoby, která nesplňuje
podmínky uvedené v odstavci 2, hodnotí systémem bodů tyto skutečnosti:


a)
délka pobytu podle zvláštního právního předpisu5) na území České republiky,
b)
doba zaměstnání nebo doba výkonu samostatné výdělečné činnosti na území
České republiky,
c)
doba soustavné přípravy na budoucí povolání16) na území České republiky,
d)
možnost pracovního uplatnění na území České republiky podle získané
kvalifikace, nutnosti zvýšené péče při zprostředkování zaměstnání a míry
nezaměstnanosti.
 (4) Při bodovém hodnocení obecní úřad obce s rozšířenou působností
postupuje tak, že


a)
započte v případě osoby, která byla hlášena na území České republiky k
pobytu podle zvláštního právního předpisu5) po dobu


1.
od 1 do 3 let, 2 body,

2.
od 3 do 6 let, 4 body,
3.
od 6 do 8 let, 6 bodů,
4.
8 nebo více let, 8 bodů,
b)
započte v případě osoby, která byla poplatníkem pojistného na sociální
zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti nebo která se na
území České republiky soustavně připravuje na budoucí povolání16) po dobu


1.
12 až 24 měsíců, 4 body,
2.
25 až 36 měsíců, 8 bodů,
3.
37 až 48 měsíců, 12 bodů,
4.
49 až 60 měsíců, 16 bodů,
c)
započte v případě osoby, která


1.
nemá kvalifikaci, 0 bodů,
2.
má střední vzdělání, 2 body,
3.
má vyšší odborné vzdělání, 4 body
4.
má vysokoškolské vzdělání, 6 bodů,
d)
započte osobě, které by při zprostředkování zaměstnání nebyla věnována
zvýšená péče podle zvláštního právního předpisu17), 4 body,
e)
započte osobě, která je hlášena k pobytu podle zvláštního právního předpisu5)
v okrese, v němž míra nezaměstnanosti v kalendářním měsíci předcházejícím
dni podání žádosti podle údajů zveřejněných ministerstvem způsobem
umožňujícím dálkový přístup


1.
přesáhla o více než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 0 bodů,
2.
přesáhla o méně než 10 % průměrnou míru nezaměstnanosti v České
republice, 2 body,
3.
byla vyšší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice a
nepřesáhla hodnotu průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 4
body,
4.
byla nižší než 50 % průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, 6
bodů.
 (5) Za neodůvodnitelnou zátěž systému se považuje osoba, jejíž bodové
ohodnocení činí 10 nebo méně bodů. Za neodůvodnitelnou zátěž systému se
nepovažuje osoba, jejíž bodové ohodnocení činí 20 nebo více bodů.

 (6) V případě, že bodové ohodnocení osoby činí více než 10 bodů a nedosahuje
20 bodů, obecní úřad obce s rozšířenou působností rozhodne podle osobních
okolností posuzovaného, zda jde o osobu, která je neodůvodnitelnou zátěží systému.
Při posuzování, zda je osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, se berou v úvahu
také její vazby na osoby blízké1), které pobývají v České republice, skutečnost, zda
se jedná o dočasné obtíže, a potenciální zatížení systému poskytnutím příspěvku
dotčené osobě.

 (7) Obecní úřad obce s rozšířenou působností je oprávněn posoudit, zda je
osoba neodůvodnitelnou zátěží systému, též opětovně poté, kdy došlo u posuzované
osoby ke změně jejích sociálních poměrů.

 (8) Obecní úřad obce s rozšířenou působností písemně sděluje Policii České
republiky zjištění, že osoba se stala neodůvodnitelnou zátěží systému.

 (9) Správní úřady, orgány sociálního zabezpečení, Policie České republiky,
obce a zaměstnavatelé osob uvedených v odstavci 1 jsou povinni na výzvu obecního
úřadu obce s rozšířenou působností sdělit údaje potřebné k posouzení, zda osoba je
neodůvodnitelnou zátěží systému. Pokud obecní úřad obce s rozšířenou působností
oznámí příslušnému útvaru Policie České republiky, že je osoba neodůvodnitelnou
zátěží systému18), je Policie České republiky povinna obecnímu úřadu obce s
rozšířenou působností sdělit ukončení přechodného pobytu této osoby podle
zvláštního právního předpisu5). Policie České republiky neprodleně sdělí na žádost
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, zda osobě, která žádá o přiznání
příspěvku nebo které je příspěvek poskytován, byl ukončen podle zvláštního
právního předpisu5) pobyt na území České republiky.

 
(10) Posouzení neodůvodnitelné zátěže systému má formu rozhodnutí ve správním
řízení.

ČÁST TŘETÍ

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

HLAVA I

DRUHY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A ÚHRADA NÁKLADŮ
ZA POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1

Základní druhy a formy sociálních služeb

§ 32

 Sociální služby zahrnují


a)
sociální poradenství,
b)
služby sociální péče,
c)
služby sociální prevence.

§ 33

Formy poskytování sociálních služeb

 (1) Sociální služby se poskytují jako služby pobytové, ambulantní nebo terénní.

 (2) Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních
sociálních služeb.

 (3) Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je
doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není
ubytování.

 (4) Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím
přirozeném sociálním prostředí.§ 34

Zařízení sociálních služeb

 (1) Pro poskytování sociálních služeb se zřizují tato zařízení sociálních služeb:


a)
centra denních služeb,
b)
denní stacionáře,
c)
týdenní stacionáře,
d)
domovy pro osoby se zdravotním postižením,
e)
domovy pro seniory,
f)
domovy se zvláštním režimem,
g)
chráněné bydlení,
h)
azylové domy,
i)
domy na půl cesty,
j)
zařízení pro krizovou pomoc,
k)
nízkoprahová denní centra,
l)
nízkoprahová zařízení pro děti a mládež,
m)
noclehárny,
n)
terapeutické komunity,
o)
sociální poradny,
p)
sociálně terapeutické dílny,
q)
centra sociálně rehabilitačních služeb,
r)
pracoviště rané péče.
 (2) Kombinací zařízení sociálních služeb lze zřizovat mezigenerační a
integrovaná centra.

§ 35

Základní činnosti při poskytování sociálních služeb

 (1) Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou:


a)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d)
poskytnutí ubytování, popřípadě přenocování,
e)
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
f)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
g)
sociální poradenství,
h)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
i)
sociálně terapeutické činnosti,
j)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,

k)
telefonická krizová pomoc,
l)
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
m)
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a
dovedností.
 (2) Rozsah úkonů poskytovaných v rámci základních činností u jednotlivých
druhů sociálních služeb stanoví prováděcí právní předpis.

 (3) Základní činnosti uvedené u jednotlivých druhů sociálních služeb v § 37, 39
až 52 a § 54 až 70 jsou poskytovatelé sociálních služeb povinni vždy zajistit.

 (4) Fakultativně mohou být při poskytování sociálních služeb zajišťovány další
činnosti.

§ 36

 Poskytovatel sociálních služeb je povinen zajistit zdravotní péči osobám, kterým
poskytuje pobytové služby v zařízeních sociálních služeb uvedených v § 34 odst. 1
písm. c) až f). Tuto povinnost plní formou zvláštní ambulantní péče poskytované
podle zvláštního právního předpisu19)


a)
prostřednictvím zdravotnického zařízení,
b)
jde-li o ošetřovatelskou a rehabilitační péči především prostřednictvím svých
zaměstnanců, kteří mají odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického
povolání podle zvláštního právního předpisu20); rozsah péče hrazené z
veřejného zdravotního pojištění stanoví zvláštní právní předpis19),21).

Díl 2

Sociální poradenství

§ 37

 (1) Sociální poradenství zahrnuje


a)
základní sociální poradenství,
b)
odborné sociální poradenství.
 (2) Základní sociální poradenství poskytuje osobám potřebné informace
přispívající k řešení jejich nepříznivé sociální situace. Sociální poradenství je
základní činností při poskytování všech druhů sociálních služeb; poskytovatelé
sociálních služeb jsou vždy povinni tuto činnost zajistit.

 (3) Odborné sociální poradenství je poskytováno se zaměřením na potřeby
jednotlivých okruhů sociálních skupin osob v občanských poradnách, manželských a
rodinných poradnách, poradnách pro seniory, poradnách pro osoby se zdravotním
postižením, poradnách pro oběti trestných činů a domácího násilí; zahrnuje též
sociální práci s osobami, jejichž způsob života může vést ke konfliktu se společností.
Součástí odborného poradenství je i půjčování kompenzačních pomůcek.

 (4) Služba podle odstavce 3 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b)
sociálně terapeutické činnosti,
c)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Díl 3

Služby sociální péče

§ 38

 Služby sociální péče napomáhají osobám zajistit jejich fyzickou a psychickou
soběstačnost, s cílem umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života
společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí
a zacházení.

§ 39

Osobní asistence

 (1) Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního
postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Služba se poskytuje bez
časového omezení, v přirozeném sociálním prostředí osob a při činnostech, které
osoba potřebuje.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje zejména tyto základní činnosti:


a)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b)
pomoc při osobní hygieně,
c)
pomoc při zajištění stravy,
d)
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
e)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 40

Pečovatelská služba

 (1) Pečovatelská služba je terénní nebo ambulantní služba poskytovaná
osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Služba poskytuje ve vymezeném čase v domácnostech osob a v
zařízeních sociálních služeb vyjmenované úkony.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d)
pomoc při zajištění chodu domácnosti,

e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

§ 41

Tísňová péče

 (1) Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční
hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku
ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu
nebo schopností.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
b)
sociální poradenství,
c)
sociálně terapeutické činnosti,
d)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e)
pomoc při prosazování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 42

Průvodcovské a předčitatelské služby

 (1) Průvodcovské a předčitatelské služby jsou terénní nebo ambulantní služby
poskytované osobám, jejichž schopnosti jsou sníženy z důvodu věku nebo
zdravotního postižení v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně
si vyřídit vlastní záležitosti. Služby mohou být poskytovány též jako součást jiných
služeb.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,


b)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 43

Podpora samostatného bydlení

 (1) Podpora samostatného bydlení je terénní služba poskytovaná osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
b)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
c)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d)
sociálně terapeutické činnosti,
e)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 44

Odlehčovací služby

 (1) Odlehčovací služby jsou terénní, ambulantní nebo pobytové služby
poskytované osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického
onemocnění nebo zdravotního postižení, o které je jinak pečováno v jejich
přirozeném sociálním prostředí; cílem služby je umožnit pečující fyzické osobě
nezbytný odpočinek.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,

b)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d)
poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f)
sociálně terapeutické činnosti,
g)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
h)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.

§ 45

Centra denních služeb

 (1) V centrech denních služeb se poskytují ambulantní služby osobám, které
mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo
zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
e)
sociálně terapeutické činnosti,f)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 46

Denní stacionáře

 (1) V denních stacionářích se poskytují ambulantní služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s
chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c)
poskytnutí stravy,
d)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f)
sociálně terapeutické činnosti,
g)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 47

Týdenní stacionáře

 (1) V týdenních stacionářích se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního postižení, a osobám s
chronickým duševním onemocněním, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc
jiné fyzické osoby.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí ubytování,
b)
poskytnutí stravy,
c)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)
sociálně terapeutické činnosti,
h)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 48

Domovy pro osoby se zdravotním postižením

 (1) V domovech pro osoby se zdravotním postižením se poskytují pobytové
služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení,
jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí ubytování,
b)
poskytnutí stravy,
c)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
f)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
g)
sociálně terapeutické činnosti,
h)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
 (3) Nezaopatřeným dětem se v domovech pro osoby se zdravotním postižením
poskytuje osobní vybavení, drobné předměty běžné osobní potřeby a některé služby
s přihlédnutím k jejich potřebám. Osobním vybavením se rozumí prádlo, šatstvo a
obuv; některými službami se rozumí stříhání vlasů, holení a pedikúra.
Nezaopatřenost dítěte se pro účely tohoto zákona posuzuje podle zákona o státní
sociální podpoře22).

 (4) V domovech pro osoby se zdravotním postižením může být vykonávána
ústavní výchova podle zvláštních právních předpisů23). Pro výkon ústavní výchovy v
domovech pro osoby se zdravotním postižením platí přiměřeně ustanovení o právech
a povinnostech dětí umístěných ve školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy
podle zvláštního právního předpisu24).

§ 49

Domovy pro seniory

 (1) V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám, které mají
sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou
pomoc jiné fyzické osoby.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí ubytování,
b)
poskytnutí stravy,
c)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
d)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,

e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f)
sociálně terapeutické činnosti,
g)
aktivizační činnosti,
h)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 50

Domovy se zvláštním režimem

 (1) V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám,
které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění
nebo závislosti na návykových látkách, a osobám se stařeckou, Alzheimerovou
demencí a ostatními typy demencí, které mají sníženou soběstačnost z důvodu
těchto onemocnění, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.
Režim v těchto zařízeních při poskytování sociálních služeb je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí ubytování,
b)
poskytnutí stravy,
c)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f)
sociálně terapeutické činnosti,
g)
aktivizační činnosti,


h)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 51

Chráněné bydlení

 (1) Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají
sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického
onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné
fyzické osoby. Chráněné bydlení má formu skupinového, popřípadě individuálního
bydlení.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b)
poskytnutí ubytování,
c)
pomoc při zajištění chodu domácnosti,
d)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f)
sociálně terapeutické činnosti,
g)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 52

Sociální služby poskytované ve zdravotnických
zařízeních ústavní péče

 (1) Ve zdravotnických zařízeních ústavní péče se poskytují pobytové sociální
služby osobám, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému
zdravotnímu stavu nejsou schopny se obejít bez pomoci jiné fyzické osoby a
nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení ústavní péče25) do doby,
než jim je zabezpečena pomoc osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou nebo
zajištěno poskytování terénních nebo ambulantních sociálních služeb anebo
pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí ubytování,
b)
poskytnutí stravy,
c)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
d)
pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
e)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f)
sociálně terapeutické činnosti,
g)
aktivizační činnosti,
h)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

Díl 4

Služby sociální prevence

§ 53

 Služby sociální prevence napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení osob, které
jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života
vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení
práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby. Cílem služeb sociální
prevence je napomáhat osobám k překonání jejich nepříznivé sociální situace a
chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

§ 54

Raná péče

 (1) Raná péče je terénní, popřípadě ambulantní služba poskytovaná dítěti a
rodičům dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je
ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. Služba je zaměřena na podporu
rodiny a podporu vývoje dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c)
sociálně terapeutické činnosti,
d)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 55

Telefonická krizová pomoc

 (1) Služba telefonické krizové pomoci je terénní služba poskytovaná na
přechodnou dobu osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života
nebo v jiné obtížné životní situaci, kterou přechodně nemohou řešit vlastními silami.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
telefonickou krizovou pomoc,
b)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 56

Tlumočnické služby

 (1) Tlumočnické služby jsou terénní, popřípadě ambulantní služby poskytované
osobám s poruchami komunikace způsobenými především smyslovým postižením,
které zamezuje běžné komunikaci s okolím bez pomoci jiné fyzické osoby.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 57

Azylové domy

 (1) Azylové domy poskytují pobytové služby na přechodnou dobu osobám v
nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
b)
poskytnutí ubytování,
c)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 58

Domy na půl cesty

 (1) Domy na půl cesty poskytují pobytové služby zpravidla pro osoby do 26 let
věku, které po dosažení zletilosti opouštějí školská zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a
pro osoby, které jsou propuštěny z výkonu trestu odnětí svobody nebo ochranné
léčby. Způsob poskytování sociálních služeb v těchto zařízeních je přizpůsoben
specifickým potřebám těchto osob.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí ubytování,
b)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c)
sociálně terapeutické činnosti,
d)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí.

§ 59

Kontaktní centra

 (1) Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení poskytující ambulantní,
popřípadě terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách.
Cílem služby je snižování sociálních a zdravotních rizik spojených se zneužíváním
návykových látek.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
sociálně terapeutické činnosti,
b)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí,
c)
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

§ 60

Krizová pomoc

 (1) Krizová pomoc je terénní, ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou
dobu poskytovaná osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života,
kdy přechodně nemohou řešit svoji nepříznivou sociální situaci vlastními silami. Na
základě rozhodnutí o vykázání ze společného obydlí nebo zákazu vstupu do něj
vydaného podle zvláštního právního předpisu26), je osobě ohrožené násilným
chováním vykázané osoby nabídnuta pomoc do 48 hodin od doručení opisu tohoto
rozhodnutí. V tomto případě je součástí služby koordinace pomoci poskytované
orgány veřejné správy a dalšími právnickými a fyzickými osobami osobě ohrožené
útokem.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí ubytování,
b)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c)
sociálně terapeutické činnosti,
d)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 61

Nízkoprahová denní centra

 (1) Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní, popřípadě terénní služby
pro osoby bez přístřeší.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních
záležitostí.

§ 62

Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež

 (1) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní, popřípadě
terénní služby dětem ve věku od 6 do 26 let ohroženým společensky nežádoucími
jevy. Cílem služby je zlepšit kvalitu jejich života předcházením nebo snížením
sociálních a zdravotních rizik souvisejících se způsobem jejich života, umožnit jim
lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky k řešení jejich
nepříznivé sociální situace. Služba může být poskytována osobám anonymně.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c)
sociálně terapeutické činnosti,
d)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 63

Noclehárny

 (1) Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají
zájem o využití hygienického zařízení a přenocování.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b)
poskytnutí přenocování.

§ 64

Služby následné péče

 (1) Služby následné péče jsou terénní služby poskytované osobám s
chronickým duševním onemocněním a osobám závislým na návykových látkách,
které absolvovaly ústavní léčbu ve zdravotnickém zařízení, absolvovaly ambulantní
léčbu nebo se jí podrobují, nebo osobám, které abstinují.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
sociálně terapeutické činnosti,
b)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 65

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 (1) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou terénní, popřípadě
ambulantní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého je jeho vývoj ohrožen v
důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami
bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho vývoje.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
b)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c)
sociálně terapeutické činnosti,
d)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 66

Sociálně aktivizační služby pro seniory
a osoby se zdravotním postižením

 (1) Sociálně aktivizační služby jsou ambulantní, popřípadě terénní služby
poskytované osobám v důchodovém věku nebo osobám se zdravotním postižením
ohroženým sociálním vyloučením.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b)
sociálně terapeutické činnosti,
c)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 67

Sociálně terapeutické dílny

 (1) Sociálně terapeutické dílny jsou ambulantní služby poskytované osobám se
sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení, které nejsou z tohoto
důvodu umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. Jejich účelem je
dlouhodobá a pravidelná podpora zdokonalování pracovních návyků a dovedností
prostřednictvím sociálně pracovní terapie.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
b)
poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
c)
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
d)
podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a
dovedností.

§ 68

Terapeutické komunity

 (1) Terapeutické komunity poskytují pobytové služby i na přechodnou dobu pro
osoby závislé na návykových látkách nebo osoby s chronickým duševním
onemocněním, které mají zájem o začlenění do běžného života.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí stravy,
b)
poskytnutí ubytování,
c)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
d)
sociálně terapeutické činnosti,
e)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 69

Terénní programy

 (1) Terénní programy jsou terénní služby poskytované osobám, které vedou
rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy. Služba je určena
pro problémové skupiny osob, uživatele návykových látek nebo omamných
psychotropních látek, osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených
komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat
a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba může být osobám poskytována
anonymně.

 (2) Služba podle odstavce 1 obsahuje tyto základní činnosti:


a)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
b)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.

§ 70

Sociální rehabilitace

 (1) Sociální rehabilitace je soubor specifických činností směřujících k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických
schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem výkonu běžných, pro
samostatný život nezbytných činností alternativním způsobem využívajícím
zachovaných schopností, potenciálů a kompetencí. Sociální rehabilitace se poskytuje
formou terénních a ambulantních služeb, nebo formou pobytových služeb
poskytovaných v centrech sociálně rehabilitačních služeb.

 (2) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou terénních nebo ambulantních
služeb obsahuje tyto základní činnosti:


a)
nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších
činností vedoucích k sociálnímu začlenění,
b)
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
c)
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
d)
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záležitostí.
 (3) Služba podle odstavce 1 poskytovaná formou pobytových služeb v centrech
sociálně rehabilitačních služeb obsahuje vedle základních činností, obsažených v
odstavci 2 tyto základní činnosti:


a)
poskytnutí ubytování,
b)
poskytnutí stravy,
c)
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu.

Díl 5

Úhrada nákladů za sociální služby

§ 71

 (1) Sociální služby se poskytují osobám bez úhrady nákladů nebo za částečnou
nebo plnou úhradu nákladů.

 (2) Úhradu nákladů za poskytování sociálních služeb hradí osoba ve výši
sjednané ve smlouvě uzavřené s poskytovatelem služby podle § 91.

 (3) Poskytovatel sociální služby se může dohodnout na spoluúčasti na úhradě
nákladů s manželem (manželkou), rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba
poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na
úhradu nákladů.

 (4) Příjmem osoby se pro účely úhrady rozumí příjmy podle zákona o životním a
existenčním minimu27), s výjimkou příspěvku.

§ 72

Sociální služby poskytované bez úhrady

 Bez úhrady nákladů se poskytují


a)
sociální poradenství (§ 37),
b)
raná péče (§ 54),
c)
telefonická krizová pomoc (§ 55),
d)
tlumočnické služby (§ 56),
e)
krizová pomoc (§ 60),
f)
služby následné péče (§ 64),
g)
sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (§ 65),
h)
sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením (§
66),
i)
terénní programy (§ 69),
j)
sociální rehabilitace (§ 70), s výjimkou základních činností poskytovaných
podle § 70 odst. 3,
k)
sociální služby v kontaktních centrech (§ 59) a nízkoprahových zařízeních pro
děti a mládež (§ 62),
l)
služby sociálně terapeutických dílen (§ 67), s výjimkou základní činnosti
poskytované podle § 67 odst. 2 písm. b).

Sociální služby poskytované za úhradu

§ 73

 (1) Za pobytové služby poskytované v


a)
týdenních stacionářích (§ 47),
b)
domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48),
c)
domovech pro seniory (§ 49),
d)
domovech se zvláštním režimem (§ 50),

e)
chráněném bydlení (§ 51),
f)
zdravotnických zařízeních ústavní péče (§ 52),
g)
centrech sociálně rehabilitačních služeb (§ 70),
hradí osoba úhradu za ubytování, stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném
rozsahu.

 (2) Péčí se pro účely stanovení úhrady rozumí základní činnosti uvedené v § 35
odst. 1 písm. a), b), f) a h) až j).

 (3) Maximální výši úhrady za ubytování a stravu stanoví prováděcí právní
předpis. Po úhradě za ubytování a stravu musí osobě zůstat alespoň 15 % jejího
příjmu.

 (4) Úhrada za péči se stanoví při poskytování


a)
pobytových služeb, s výjimkou týdenních stacionářů, ve výši přiznaného
příspěvku,
b)
pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 %
přiznaného příspěvku.

§ 74

 (1) Za pobytové služby poskytované nezaopatřenému dítěti22) v týdenních
stacionářích (§ 47), centrech sociálně rehabilitačních služeb (§ 70) a domovech pro
osoby se zdravotním postižením (§ 48) hradí rodiče dítěte nebo rodič, kterému bylo
dítě svěřeno rozhodnutím soudu do péče, popřípadě jiná fyzická osoba povinná
výživou dítěte, úhradu za stravu a za péči poskytovanou ve sjednaném rozsahu. Za
pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích (§ 47) nezaopatřenému dítěti,
které je svěřeno do péče fyzické osoby, která má z tohoto důvodu nárok na dávky
pěstounské péče podle zvláštního právního předpisu28), hradí úhradu podle věty
první tato fyzická osoba.

 (2) Je-li dítě umístěno do domova pro osoby se zdravotním postižením na
základě rozhodnutí soudu o nařízení ústavní výchovy, stanoví úhradu za stravu a za
péči rozhodnutím obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa
trvalého nebo hlášeného pobytu dítěte.

 (3) Maximální výši úhrady za stravu podle odstavců 1 a 2 stanoví prováděcí
právní předpis. Pokud se zařízení sociálních služeb, ve kterém je nezaopatřené dítě
umístěno, vyplácí podle zvláštního právního předpisu přídavek na dítě29), snižuje se
úhrada o jeho výši.

 (4) Úhrada za péči nezaopatřenému dítěti22) se stanoví při poskytování


a)
pobytových služeb v domovech pro osoby se zdravotním postižením a v
centrech sociálně rehabilitačních služeb ve výši přiznaného příspěvku,
b)
pobytových služeb v týdenních stacionářích maximálně ve výši 75 %
přiznaného příspěvku.
Ustanovení § 73 odst. 2 platí obdobně.

 (5) Za pobytové služby poskytované v týdenních stacionářích (§ 47) a
domovech pro osoby se zdravotním postižením (§ 48) dítěti, které není
nezaopatřeným dítětem22), a dítěti, které je poživatelem sirotčích důchodů po obou
rodičích, hradí úhradu toto dítě podle § 73.

§ 75

 (1) Za poskytování


a)
osobní asistence (§ 39),
b)
pečovatelské služby (§ 40),
c)
tísňové péče (§ 41),
d)
průvodcovských a předčitatelských služeb (§ 42),
e)
podpory samostatného bydlení (§ 43),
f)
odlehčovacích služeb (§ 44),
g)
služeb v centrech denních služeb (§ 45),
h)
služeb v denních stacionářích (§ 46),
hradí osoby úhradu za základní činnosti v rozsahu stanoveném smlouvou, není-li v
odstavci 2 stanoveno jinak. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

 (2) Pečovatelská služba se poskytuje bez úhrady


a)
rodinám, ve kterých se narodily současně 3 nebo více dětí, a to do 4 let věku
těchto dětí,
b)
účastníkům odboje30),
c)
osobám, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o
soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo
odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č.
119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho
účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č.
82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo
trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců,
d)
osobám, které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním
útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1
zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském
táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl
zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č.
267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s
režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v
těchto zařízeních činila 12 měsíců,
e)
pozůstalým manželům (manželkám) po osobách uvedených v písmenech b)
až d) starším 70 let.

§ 76

 (1) Za poskytování sociálních služeb v


a)
azylových domech (§ 57),
b)
domech na půl cesty (§ 58),
c)
terapeutických komunitách (§ 68)
hradí osoby úhradu za ubytování a stravu, a za poskytování sociálních služeb v
sociálně terapeutických dílnách hradí osoby úhradu za stravu v rozsahu stanoveném
smlouvou. Maximální výši úhrady stanoví prováděcí právní předpis.

 (2) Za poskytování sociálních služeb v noclehárnách (§ 63) hradí osoby úhradu
ve výši stanovené poskytovatelem.

 (3) Za poskytování sociálních služeb v nízkoprahových denních centrech (§ 61)
hradí osoby úhradu za stravu ve výši stanovené poskytovatelem.

§ 77

 Úhrada za fakultativní činnosti může být stanovena v plné výši nákladů na tyto
služby.

HLAVA II

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Díl 1

Registrace

Oddíl 1

Podmínky registrace

§ 78

 (1) Sociální služby lze poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování
sociálních služeb, není-li v § 83 a 84 stanoveno jinak; toto oprávnění vzniká
rozhodnutím o registraci.

 (2) O registraci rozhoduje krajský úřad příslušný podle místa trvalého nebo
hlášeného pobytu fyzické osoby nebo sídla právnické osoby, popřípadě podle
umístění organizační složky zahraniční právnické osoby na území České republiky; v
případě, že zřizovatelem poskytovatele sociálních služeb je ministerstvo, rozhoduje o
registraci toto ministerstvo (dále jen "registrující orgán").

§ 79

 (1) Podmínkou registrace je


a)
podání písemné žádosti o registraci, která obsahuje náležitosti uvedené v
odstavci 5,


b)
bezúhonnost a odborná způsobilost všech fyzických osob, které budou přímo
poskytovat sociální služby,
c)
zajištění hygienických podmínek, jsou-li sociální služby poskytovány v zařízení
sociálních služeb,
d)
vlastnické nebo jiné právo k objektu nebo prostorám, v nichž budou
poskytovány sociální služby,
e)
zajištění materiálních a technických podmínek odpovídajících druhu
poskytovaných sociálních služeb,
f)
skutečnost, že na majetek fyzické nebo právnické osoby, která je žadatelem o
registraci, nebyl prohlášen konkurs nebo proti ní nebylo zahájeno konkursní
nebo vyrovnací řízení anebo nebyl návrh na prohlášení konkursu zamítnut pro
nedostatek majetku.
 (2) Za bezúhonného se pro účely tohoto zákona považuje ten, kdo nebyl
pravomocně odsouzen pro


a)
úmyslný trestný čin, ani
b)
trestný čin spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním činností při
poskytování sociálních služeb nebo činností s nimi srovnatelných,
anebo ten, jehož odsouzení pro tyto trestné činy bylo zahlazeno nebo se na něj z
jiných důvodů hledí, jako by nebyl odsouzen.

 (3) Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstříku trestů a dále doklady
prokazujícími splnění podmínky bezúhonnosti vydanými státy, ve kterých se fyzická
osoba zdržovala v posledních 3 letech nepřetržitě déle než 3 měsíce. Výpis z
evidence Rejstříku trestů a další doklady, jimiž se dokládá bezúhonnost, nesmí být
starší 3 měsíců. Při uznávání dokladu o bezúhonnosti, který vydal příslušný orgán
jiného členského státu Evropské unie, se postupuje podle zvláštního právního
předpisu31).

 (4) Odborná způsobilost se posuzuje podle § 110 odst. 4 a 5, § 116 odst. 5 a §
117.

 (5) Žádost o registraci obsahuje tyto údaje a připojené doklady:a)
je-li žadatelem právnická osoba, obchodní firmu nebo název, sídlo nebo
umístění její organizační složky, identifikační číslo a statutární orgán,
b)
je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení, místo
trvalého nebo hlášeného pobytu a datum a místo narození,
c)
je-li žadatelem organizační složka státu nebo územní samosprávný celek,
jehož jménem bude poskytovat sociální služby organizační složka územního
samosprávného celku, její název, sídlo, identifikační číslo jejího zřizovatele,
jméno, popřípadě jména, a příjmení vedoucího organizační složky,
d)
údaje o poskytovaných sociálních službách, kterými jsou


1.
název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb,
2.
druhy poskytovaných sociálních služeb,
3.
okruh osob, pro které je sociální služba určena,
4.
popis realizace poskytování sociálních služeb,
5.
popis personálního zajištění poskytovaných sociálních služeb,
6.
časový rozsah poskytování sociálních služeb,
7.
kapacita poskytovaných sociálních služeb,
8.
finanční rozvaha k zajištění provozu,
9.
způsob zajištění zdravotní péče, jde-li o poskytování sociálních služeb podle §
34 odst. 1 písm. c) až f),
e)
doklad o bezúhonnosti fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b),
f)
doklady nebo jejich úředně ověřené kopie prokazující odbornou způsobilost
fyzických osob uvedených v odstavci 1 písm. b),
g)
rozhodnutí o schválení provozního řádu zařízení sociálních služeb vydané
orgánem ochrany veřejného zdraví,
h)
doklad o vlastnickém nebo jiném právu k objektu nebo prostorám, v nichž
budou poskytovány sociální služby, z něhož vyplývá oprávnění žadatele tyto
objekty nebo prostory užívat,
i)
je-li žadatelem právnická osoba, úředně ověřené kopie zakladatelských
dokumentů a dokladů o registraci podle zvláštních právních předpisů,
popřípadě výpis z obchodního rejstříku nebo jiné evidence podle zvláštních
právních předpisů,
j)
doklad, že žadatel nemá daňové nedoplatky a nemá nedoplatek na pojistném
a na penále na veřejné zdravotní pojištění a na pojistném a na penále na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
k)
čestné prohlášení o skutečnostech uvedených v odstavci 1 písm. f).
 (6) Není-li listina, která má být předložena v řízení o registraci, vyhotovena v
českém jazyce, je žadatel povinen předložit i úředně ověřený překlad této listiny do
českého jazyka, pokud krajský úřad, který rozhoduje o registraci, v odůvodněných
případech od tohoto překladu neupustí.

§ 80

 Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování
uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při
poskytování sociálních služeb; toto pojištění musí být sjednáno po celou dobu, po
kterou poskytuje sociální služby podle tohoto zákona. Poskytovatel sociálních služeb
je povinen do 15 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy zaslat její úředně ověřenou
kopii registrujícímu orgánu.

§ 81

 (1) Registrující orgán vydá rozhodnutí o registraci, jestliže žadatel prokáže, že
splňuje podmínky uvedené v § 79 odst. 1.

 (2) Rozhodnutí o registraci obsahuje


a)
označení poskytovatele sociálních služeb s uvedením údajů podle § 79 odst. 5
písm. a), b) nebo c),
b)
název a místo zařízení nebo místo poskytování sociálních služeb,
c)
druhy sociálních služeb, které budou poskytovány,
d)
okruh osob, kterým budou sociální služby poskytovány,
e)
údaj o kapacitě poskytovaných sociálních služeb.

§ 82

 (1) Poskytovatel sociálních služeb je povinen do 15 dnů písemně oznámit
registrujícímu orgánu všechny změny týkající se údajů obsažených v rozhodnutí o
registraci a údajů obsažených v žádosti o registraci a změny v dokladech
předkládaných podle § 79 odst. 5 a doložit tyto změny příslušnými doklady.
Ustanovení § 79 odst. 6 platí obdobně.

 (2) Registrující orgán rozhodne o změně registrace na základě oznámení podle
odstavce 1 nebo na žádost poskytovatele sociálních služeb.

 (3) Registrující orgán rozhodne o zrušení registrace, jestliže


a)
poskytovatel sociálních služeb přestane splňovat podmínky uvedené v § 79 a
80,
b)
poskytovateli sociálních služeb byla uložena sankce za správní delikt v
případě zvlášť závažného porušení povinnosti stanovené poskytovatelům
sociálních služeb,
c)
poskytovatel sociálních služeb nesplňuje standardy kvality (§ 99) a k nápravě
nedošlo ani na základě uložených opatření při inspekci sociálních služeb,
nebo
d)
poskytovatel sociálních služeb požádá o zrušení registrace; tato žádost musí
být podána nejméně 3 měsíce přede dnem ukončení činnosti.
 (4) Registrace je nepřevoditelná a pozbývá platnosti dnem zániku právnické
osoby nebo dnem úmrtí fyzické osoby.§ 83

 Registrace podle § 79 se nevyžaduje, poskytuje-li osobě pomoc osoba blízká
nebo jiná fyzická osoba, která tuto činnost nevykonává jako podnikatel32).

§ 84

 (1) Registrace podle § 79 se rovněž nevyžaduje u fyzické nebo právnické
osoby, která je usazena v jiném členském státě Evropské unie, jestliže poskytuje
sociální služby ve smyslu tohoto zákona na území České republiky dočasně a
ojediněle, pokud prokáže, že je


a)
státním příslušníkem členského státu Evropské unie nebo má sídlo v jiném
členském státě Evropské unie,
b)
držitelem oprávnění k výkonu činnosti uvedené v odstavci 1 podle právních
předpisů jiného členského státu Evropské unie.
 (2) Fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 je povinna oznámit
krajskému úřadu příslušnému podle místa poskytování sociálních služeb zahájení
činnosti na území České republiky a předložit doklad, který ji opravňuje k poskytování
sociálních služeb v jiném členském státě Evropské unie, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne
zahájení této činnosti.

 (3) Fyzická nebo právnická osoba uvedená v odstavci 1 může tuto činnost
vykonávat nejdéle po dobu 1 roku ode dne, kdy příslušnému krajskému úřadu
oznámila zahájení činnosti na území České republiky; při této činnosti je povinna
dodržovat povinnosti stanovené poskytovatelům sociálních služeb podle § 88 a 89.

 (4) Krajský úřad rozhodne o pozastavení výkonu činnosti právnické nebo
fyzické osoby uvedené v odstavci 1 na území České republiky, jestliže zjistí, že
pozbyla oprávnění k výkonu činnosti ve státě, kde je usazena, nebo jestliže zjistí
závažné porušení povinností uvedených v § 88 a 89.

 (5) Registrace podle § 78 a 79 se dále nevyžaduje u poskytování sociálních
služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle § 52. Při poskytování
sociálních služeb jsou tato zdravotnická zařízení povinna dodržovat povinnosti
stanovené poskytovatelům sociálních služeb v § 88 písm. b), c), h) a i).

Oddíl 2

Registr poskytovatelů sociálních služeb

§ 85

 (1) Krajský úřad vede registr poskytovatelů sociálních služeb (dále jen "registr"),
do kterého zapisuje poskytovatele sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí
o registraci, a právnické a fyzické osoby uvedené v § 84.

 (2) Registr je veden v listinné a elektronické podobě. Krajský úřad je správcem
listinné podoby registru a zpracovatelem elektronické podoby registru. Při zpracování
údajů se postupuje podle zvláštního právního předpisu10).

 (3) Registr v listinné podobě obsahuje


a)
údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm. a) až d),
b)
dokumenty uvedené v § 79 odst. 5 písm. e) až k) a § 80,
c)
kopii inspekční zprávy o provedené inspekci.
 (4) Registr v elektronické podobě obsahuje údaje uvedené v § 79 odst. 5 písm.
a) až d) a informaci o výsledku provedené inspekce. Krajský úřad zapisuje do
registru údaje podle věty první a jejich změny bez zbytečného odkladu.

§ 86

 (1) Ministerstvo je správcem elektronické podoby registru.

 (2) Ministerstvo zajišťuje na vlastní náklady počítačový program (software)
zpracování údajů potřebný pro vedení registru a poskytuje bezplatně tento program,
včetně jeho aktualizací, krajským úřadům. Krajské úřady jsou povinny používat při
vedení registru program, kterým je ministerstvo vybaví.

§ 87

 (1) Registr je veden v informačním systému veřejné správy podle zvláštního
právního předpisu33).

 (2) Registr je veřejným seznamem v části, která obsahuje údaje uvedené v § 79
odst. 5 písm. a) až d) bez uvedení údaje o datu a místě narození poskytovatele
sociálních služeb, který je fyzickou osobou; tyto údaje zveřejňuje ministerstvo v
elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.

 (3) Na požádání se z veřejné části registru vydá úřední výpis nebo opis.

Díl 2

Povinnosti poskytovatelů sociálních služeb

§ 88

 Poskytovatelé sociálních služeb jsou povinni


a)
zajišťovat dostupnost informací o druhu, místě, cílech, okruhu osob, jimž
poskytují sociální služby, o kapacitě poskytovaných sociálních služeb a o
způsobu poskytování sociálních služeb, a to způsobem srozumitelným pro
všechny osoby,
b)
informovat zájemce o sociální službu o všech povinnostech, které by pro něho
vyplývaly ze smlouvy o poskytování sociálních služeb, o způsobu poskytování
sociálních služeb a o úhradách za tyto služby, a to způsobem pro něj
srozumitelným,
c)
vytvářet při poskytování sociálních služeb takové podmínky, které umožní
osobám, kterým poskytují sociální služby, naplňovat jejich lidská i občanská
práva, a které zamezí střetům zájmů těchto osob se zájmy poskytovatele
sociální služby,
d)
zpracovat vnitřní pravidla zajištění poskytované sociální služby, včetně
stanovení pravidel pro uplatnění oprávněných zájmů osob, a to ve formě
srozumitelné pro všechny osoby,
e)
zpracovat vnitřní pravidla pro podávání a vyřizování stížností osob, kterým
poskytují sociální služby, na úroveň služeb, a to ve formě srozumitelné pro
všechny osoby,
f)
plánovat průběh poskytování sociální služby podle osobních cílů, potřeb a
schopností osob, kterým poskytují sociální služby, vést písemné individuální
záznamy o průběhu poskytování sociální služby a hodnotit průběh
poskytování sociální služby za účasti těchto osob, je-li to možné s ohledem na
jejich zdravotní stav a druh poskytované sociální služby, nebo za účasti jejich
zákonných zástupců,
g)
vést evidenci žadatelů o sociální službu, se kterými nemohl uzavřít smlouvu o
poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v § 91 odst. 3 písm. b),
h)
dodržovat standardy kvality sociálních služeb,i)
uzavřít s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby, pokud tomu nebrání
důvody uvedené v § 91 odst. 3.

§ 89

Opatření omezující pohyb osob

 (1) Při poskytování sociálních služeb nelze používat opatření omezující pohyb
osob, jimž jsou sociální služby poskytovány, s výjimkou případů přímého ohrožení
jejich zdraví a života nebo zdraví a života jiných fyzických osob, a to za dále
stanovených podmínek pouze po dobu nezbytně nutnou, která postačuje k
odstranění přímého ohrožení jejich zdraví a života a života jiných fyzických osob.

 (2) Opatření omezující pohyb osob lze použít pouze tehdy, pokud byla
neúspěšně použita jiná opatření pro zabránění takového jednání osoby, které
ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob. Poskytovatel
sociálních služeb je proto povinen podle konkrétní situace nejdříve využít možnosti
slovního zklidnění situace a jiné způsoby pro zklidnění situace, například odvrácení
pozornosti, rozptýlení, aktivní naslouchání. Osoba musí být vhodným způsobem
informována, že může být vůči ní použito opatření omezující její pohyb.

 (3) Před použitím opatření omezujícího pohyb osob je zapotřebí souhlasu
lékaře, kterého je poskytovatel sociálních služeb vždy povinen přivolat, pokud
nepostačuje postup podle odstavce 2.

 (4) Poskytovatel sociálních služeb je povinen v případě použití opatření
omezujících pohyb osob zvolit vždy nejmírnější opatření. Zasáhnout lze nejdříve
pomocí fyzických úchopů, poté umístěním osoby do místnosti zřízené k bezpečnému
pobytu, popřípadě na základě ordinace lékaře lze použít léky.

 (5) Poskytovatel sociálních služeb je povinen poskytovat sociální služby tak,
aby metody poskytování těchto služeb předcházely situacím, ve kterých je nezbytné
použít opatření omezující pohyb osob.

 (6) Poskytovatel sociálních služeb je povinen o použití opatření omezujícího
pohyb osob informovat bez zbytečného odkladu zákonného zástupce osoby, které
jsou poskytovány sociální služby, nebo jde-li o nezletilou osobu, která byla svěřena
na základě rozhodnutí příslušného orgánu do péče jiné osoby, tuto osobu.

 (7) Poskytovatel sociálních služeb je povinen vést evidenci případů použití
opatření omezujících pohyb osob v rozsahu


a)
jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození osoby,
b)
datum, čas počátku a místo použití opatření omezujícího pohyb osob,
c)
důvod použití opatření omezujícího pohyb osob,
d)
jméno, popřípadě jména, a příjmení osoby, která opatření omezujícího pohyb
osob použila,
e)
souhlas lékaře,
f)
datum a čas ukončení použití opatření omezujícího pohyb osob,
g)
popis bezprostředně předcházející situace,
h)
záznam o splnění povinnosti stanovené v odstavci 6,
i)
popis případných poranění osob, ke kterým došlo při použití opatření
omezujícího pohyb osob,
a umožnit nahlížení do této evidence zákonnému zástupci osoby nebo osobě jí
blízké nebo fyzické osobě, které byla nezletilá osoba svěřena rozhodnutím
příslušného orgánu do péče, zřizovateli zařízení, lékaři a Veřejnému ochránci práv.

Díl 3

Smlouva o poskytnutí sociální služby

§ 90

 Osoba může požádat o poskytnutí sociální služby poskytovatele sociálních
služeb nebo může požádat obec, ve které má trvalý nebo hlášený pobyt, o
zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o zprostředkování
kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.

§ 91

 (1) O poskytnutí sociální služby uzavírá osoba smlouvu s poskytovatelem
sociálních služeb. Smlouva o poskytnutí sociální služby poskytované podle § 39 až
52, 57, 58 a 68 musí být uzavřena v písemné formě. Smlouva o poskytnutí sociální
služby poskytované podle § 54, 56, 65 a 70 musí být uzavřena v písemné formě,
pokud alespoň jedna smluvní strana při jednání o uzavření smlouvy tuto formu
navrhne.

 (2) Smlouva obsahuje tyto náležitosti:


a)
označení smluvních stran,
b)
druh sociální služby,
c)
rozsah poskytování sociální služby,
d)
místo a čas poskytování sociální služby,
e)
výši úhrady za sociální služby sjednanou v rámci výše úhrady stanovené v §
73 až 77 a způsob jejího placení,
f)
ujednání o dodržování vnitřních pravidel stanovených poskytovatelem pro
poskytování sociálních služeb,
g)
výpovědní důvody a výpovědní lhůty,
h)
dobu platnosti smlouvy.
 (3) Poskytovatel sociálních služeb může odmítnout uzavřít smlouvu o
poskytování sociálních služeb pouze, pokud


a)
neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá,
b)
nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá,
nebo
c)
zdravotní stav osoby, která žádá o poskytnutí pobytové sociální služby,
vylučuje poskytnutí takové sociální služby; tyto zdravotní stavy stanoví
prováděcí právní předpis.
 (4) Osoba je povinna před uzavřením smlouvy o poskytnutí pobytové služby
předložit poskytovateli sociálních služeb posudek registrujícího praktického lékaře o
zdravotním stavu, nejde-li o poskytování sociálních služeb ve zdravotnickém zařízení
podle § 52.

 (5) Pro uzavírání smlouvy o poskytnutí sociální služby a právní vztahy vzniklé z
této smlouvy se použijí ustanovení občanského zákoníku.

 (6) Osobu, která není schopna sama jednat a nemá zákonného zástupce,
zastupuje při uzavírání smlouvy obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 (7) Jestliže poskytovatel sociálních služeb odmítne uzavřít s osobou smlouvu o
poskytnutí sociální služby z důvodů uvedených v odstavci 3, vydá o tom osobě na její
žádost písemné oznámení s uvedením důvodu odmítnutí uzavření smlouvy.

Díl 4

Působnost při zajišťování sociálních služeb

§ 92

 Obecní úřad obce s rozšířenou působností


a)
zajišťuje osobě, které není poskytována sociální služba, a je v takové situaci,
kdy neposkytnutí okamžité pomoci by ohrozilo její život nebo zdraví,
poskytnutí sociální služby nebo jiné formy pomoci, a to v nezbytném rozsahu;
místní příslušnost se řídí místem trvalého nebo hlášeného pobytu osoby,
b)
koordinuje poskytování sociálních služeb a poskytuje odborné sociální
poradenství osobám ohroženým sociálním vyloučením z důvodu předchozí
ústavní nebo ochranné výchovy nebo výkonu trestu, osobám, jejichž práva a
zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, a osobám, jejichž způsob
života může vést ke konfliktu se společností; přitom spolupracuje se
zařízeními pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, s Vězeňskou službou
České republiky, Probační a mediační službou České republiky, správními
úřady a územními samosprávnými celky,
c)
na základě oznámení zdravotnického zařízení podle zvláštního právního
předpisu25) zjišťuje, zda je nezbytné poskytnout osobě umístěné ve
zdravotnickém zařízení služby sociální péče a zprostředkovává možnost jejich
poskytnutí; v případě, že nelze služby sociální péče osobě poskytnout, sděluje
neprodleně tuto skutečnost zdravotnickému zařízení, ve kterém je osoba
umístěna.

§ 93

 Krajský úřad


a)
zajišťuje ve spolupráci s ostatními poskytovateli sociálních služeb a obecním
úřadem obce s rozšířenou působností, příslušnou podle místa hlášeného
pobytu osob, poskytnutí sociálních služeb v případě, kdy poskytovatel
sociálních služeb ukončil poskytování sociálních služeb z důvodu zrušení jeho
registrace, pozbytí její platnosti, popřípadě z jiného důvodu, a osoby, kterým
tento poskytovatel dosud poskytoval sociální služby, se nacházejí v
bezprostředním ohrožení jejich práv a zájmů a nejsou schopny samy si zajistit
pokračující poskytování sociálních služeb,
b)
koordinuje poskytování sociálních služeb osobám, jejichž práva a zájmy jsou
ohroženy trestnou činností jiné osoby; přitom spolupracuje s obecními úřady
obcí s rozšířenou působností.

§ 94

 Obec


a)
zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob
na svém území,
b)
zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování
sociálních služeb na svém území,
c)
spolupracuje s dalšími obcemi, kraji a s poskytovateli sociálních služeb při
zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi
poskytovatelem a osobou,
d)
může zpracovat střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s
krajem, poskytovateli sociálních služeb na území obce a za účasti osob,
kterým jsou poskytovány sociální služby.

§ 95

 Kraj


a)
zjišťuje potřeby poskytování sociálních služeb osobám nebo skupinám osob
na svém území,
b)
zajišťuje dostupnost informací o možnostech a způsobech poskytování
sociálních služeb na svém území,


c)
spolupracuje s obcemi, s dalšími kraji a s poskytovateli sociálních služeb při
zprostředkování pomoci osobám, popřípadě zprostředkování kontaktu mezi
poskytovatelem a osobou,
d)
zpracovává střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve spolupráci s
obcemi na území kraje, se zástupci poskytovatelů sociálních služeb a se
zástupci osob, kterým jsou poskytovány sociální služby,
e)
sleduje a vyhodnocuje plnění plánů rozvoje sociálních služeb za účasti
zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou
sociální služby poskytovány,
f)
informuje ministerstvo o plnění plánů rozvoje sociálních služeb.

§ 96

 Ministerstvo


a)
řídí a kontroluje výkon státní správy v oblasti sociálních služeb,
b)
zpracovává střednědobý národní plán rozvoje sociálních služeb za účasti
krajů, zástupců poskytovatelů sociálních služeb a zástupců osob, kterým jsou
poskytovány sociální služby,
c)
spolupracuje s Ministerstvem vnitra při optimalizaci dostupnosti místních
veřejných služeb.

ČÁST ČTVRTÁ

INSPEKCE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

§ 97

 (1) Inspekci poskytování sociálních služeb (dále jen "inspekce") provádí u
poskytovatelů sociálních služeb, kterým bylo vydáno rozhodnutí o registraci, a u
poskytovatelů sociálních služeb uvedených v § 84


a)
krajský úřad, s výjimkou uvedenou v písmenu b),
b)
ministerstvo u poskytovatelů sociálních služeb, vůči nimž kraj vykonává funkci
zřizovatele nebo zakladatele.
 (2) Předmětem inspekce u poskytovatelů sociálních služeb je


a)
plnění podmínek stanovených pro registraci poskytovatelů sociálních služeb,
nejde-li o poskytovatele sociálních služeb, u kterého se registrace podle § 84
nevyžaduje,
b)
plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v § 88 a 89,
c)
kvalita poskytovaných sociálních služeb.

§ 98

 (1) Postup při provádění inspekce podle tohoto zákona se řídí zákonem o státní
kontrole34), není-li dále stanoveno jinak.

 (2) Inspekce se provádí vždy v místě poskytování sociálních služeb.

 (3) Inspekci v každém jednotlivém případě provádí inspekční tým, který tvoří
nejméně 3 členové. Alespoň 1 člen inspekčního týmu musí být zaměstnancem kraje
nebo při provádění inspekce podle § 97 odst. 1 písm. b) zaměstnancem ministerstva.

 (4) Inspektor nesmí být v pracovněprávním ani obdobném vztahu k žádnému z
poskytovatelů sociálních služeb v kraji, v němž vykonává inspekci.

 (5) V zájmu odborného posouzení věci mohou být k účasti na inspekci přizváni
specializovaní odborníci. Přizvaný odborník nesmí být podjatý vůči poskytovateli
sociálních služeb, u kterého je prováděna inspekce. Poskytovatel sociálních služeb,
u kterého je prováděna inspekce, je povinen umožnit přizvanému odborníkovi, aby se
podílel na provádění inspekce.

 (6) O výsledku inspekce se pořizuje inspekční zpráva, na kterou se vztahují
ustanovení o protokolu podle zákona o státní kontrole.

§ 99

 (1) Kvalita sociálních služeb se při výkonu inspekce ověřuje pomocí standardů
kvality sociálních služeb. Standardy kvality sociálních služeb jsou souborem kritérií,
jejichž prostřednictvím je definována úroveň kvality poskytování sociálních služeb v
oblasti personálního a provozního zabezpečení sociálních služeb a v oblasti vztahů
mezi poskytovatelem a osobami.

 (2) Plnění standardů kvality se hodnotí systémem bodů.

 (3) Obsah jednotlivých standardů kvality a bodové hodnocení stanoví prováděcí
právní předpis.

ČÁST PÁTÁ

MLČENLIVOST

§ 100

 (1) Zaměstnanci obcí a krajů, zaměstnanci státu a zaměstnanci poskytovatelů
sociálních služeb jsou povinni zachovávat mlčenlivost o údajích týkajících se osob,
kterým jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek, které se při své činnosti
dozvědí, není-li dále stanoveno jinak. Tato povinnost trvá i po skončení pracovního
vztahu. Povinnosti zachovávat mlčenlivost mohou být osoby uvedené ve větě první
zproštěny pouze tím, v jehož zájmu tuto povinnost mají, a to písemně s uvedením
rozsahu a účelu.

 (2) Povinnost mlčenlivosti stanovená v odstavci 1 platí obdobně pro fyzické
osoby, které jsou poskytovateli sociálních služeb nebo se jako přizvaní odborníci
účastní inspekce.

 (3) Údaje týkající se osob, kterým jsou poskytovány sociální služby nebo
příspěvek, které se subjekty uvedené v odstavcích 1 a 2 při své činnosti dozvědí,
sdělují jiným subjektům, jen stanoví-li tak tento zákon nebo zvláštní zákon35); jinak
mohou tyto údaje sdělit jiným subjektům jen s písemným souhlasem osoby, které
jsou poskytovány sociální služby nebo příspěvek.

 (4) Zobecněné informace a souhrnné údaje, které ministerstvo, obce a kraje
získají při své činnosti, mohou být bez uvedení konkrétních jmenných údajů
využívány zaměstnanci ministerstva, obcí a krajů při vědecké, publikační a
pedagogické činnosti, nebo ministerstvem pro analytickou a koncepční činnost.

ČÁST ŠESTÁ

FINANCOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

§ 101

 (1) Dotace ze státního rozpočtu se poskytuje na zajištění poskytování sociálních
služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.

 (2) Dotace se poskytuje k financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním sociálních služeb v souladu se zpracovaným střednědobým plánem
rozvoje sociálních služeb.

 (3) Dotace ze státního rozpočtu podle odstavců 1 a 2 je poskytována
prostřednictvím rozpočtu kraje. Činnost krajů podle věty první je činností
vykonávanou v přenesené působnosti.

 (4) Žádost o poskytnutí dotace na příslušné následující rozpočtové období
předkládá krajský úřad ministerstvu. Žádost obsahuje zejména


a)
název kraje, jeho sídlo, identifikační číslo a číslo účtu,
b)
zpracovaný střednědobý plán rozvoje sociálních služeb, který obsahuje
ekonomickou analýzu v plánu identifikovaných potřeb a způsob jejich
finančního zajištění,
c)
výši požadavku na dotaci.
 (5) Výše dotace v úhrnu za jednotlivé kraje se stanoví na základě


a)
celkového ročního objemu finančních prostředků rozpočtovaných v závazném
ukazateli pro příslušný rozpočtový rok,
b)
zpracovaného střednědobého plánu rozvoje služeb kraje,
c)
počtu vyplácených příspěvků a jejich finančního objemu,
d)
počtu poskytovatelů sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru, a jejich
kapacit,
e)
kapacit sociálních služeb poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní
péče.
 (6) Dotace do rozpočtu kraje se poskytuje na základě rozhodnutí36).

 (7) Prováděcí právní předpis stanoví bližší podmínky pro stanovení výše
dotace, účelu dotace, členění dotace a způsobu poskytování dotace.

§ 102

 Na zajištění povinnosti uvedené v § 93 písm. a) se krajům poskytuje dotace.
Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního právního předpisu37).

§ 103

 Na zajištění povinnosti uvedené v § 92 písm. a) se obcím s rozšířenou
působností poskytuje dotace. Dotaci poskytuje ministerstvo podle zvláštního
právního předpisu37). Dotace ze státního rozpočtu je obcím s rozšířenou působností
poskytována prostřednictvím rozpočtu kraje; tato činnost krajů je činností
vykonávanou v přenesené působnosti.

§ 104

 (1) Ze státního rozpočtu mohou být podle zvláštního právního předpisu38)
poskytovány účelové dotace k financování běžných výdajů souvisejících s
poskytováním sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni
v registru.

 (2) Dotace podle odstavce 1 poskytuje ministerstvo.

 (3) Dotaci lze poskytnout


a)
na podporu sociálních služeb, které mají celostátní či nadregionální charakter,
b)
na činnosti, které mají rozvojovou povahu, zejména na vzdělávání pracovníků
v sociálních službách, na podporu kvality sociálních služeb a na zpracování
střednědobých plánů krajů a plánů obcí v oblasti sociálních služeb,
c)
v případě mimořádných situací; mimořádnou situací se rozumí zejména živelní
pohroma, požár, ekologická nebo průmyslová havárie.
 (4) Na financování činností podle odstavce 3 v oblasti poskytování sociálních
služeb se mohou podílet také programy financované v rámci Strukturálních fondů
Evropských společenství a dalších programů Evropských společenství.

 (5) Na poskytnutí dotace není právní nárok36).

§ 105

 Obec nebo kraj může poskytnout ze svého rozpočtu účelové dotace podle
zvláštního zákona39) k financování běžných výdajů souvisejících s poskytováním
sociálních služeb poskytovatelům sociálních služeb, kteří jsou zapsáni v registru.

ČÁST SEDMÁ

SPRÁVNÍ DELIKTY


§ 106

 (1) Zaměstnanec uvedený v § 100 odst. 1 se dopustí přestupku tím, že poruší
povinnost mlčenlivosti podle § 100 odst. 1.

 (2) Přizvaný odborník uvedený v § 100 odst. 2 se dopustí přestupku tím, že
poruší povinnost mlčenlivosti podle § 100 odst. 2.

 (3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

§ 107

 (1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního
deliktu tím, že poskytuje sociální služby bez oprávnění k jejich poskytování podle §
78 odst. 1.

 (2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel
sociálních služeb dopustí správního deliktu tím, že


a)
neposkytuje sociální služby v rozsahu stanoveném v rozhodnutí o registraci
podle § 81 odst. 2,
b)
nevede záznamy podle § 88 písm. f),
c)
nevede evidenci žadatelů o sociální službu podle § 88 písm. g),
d)
neuzavře s osobou smlouvu o poskytnutí sociální služby podle § 88 písm. i),
e)
použije opatření omezující pohyb osob v rozporu s § 89 odst. 1 až 4,
f)
nepodá informaci o použití opatření omezujících pohyb osob podle § 89 odst.
6, nebo
g)
nevede evidenci nebo neumožní nahlížení do evidence podle § 89 odst. 7.
 (3) Podnikající fyzická osoba se jako poskytovatel sociálních služeb dopustí
správního deliktu tím, že poruší povinnost mlčenlivosti podle § 100 odst. 2.

 (4) Za správní delikt se uloží pokuta doa)
10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b) a c),
b)
20 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. a), d), f) a g),
c)
50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 3,
d)
250 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 a odstavce 2 písm. e).

§ 108

 (1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že
vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti
zabránila.

 (2) Při určení výše pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního
deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za
nichž byl spáchán.

 (3) Odpovědnost právnické osoby za správní delikt zaniká, jestliže příslušný
orgán o něm nezahájil řízení do jednoho roku ode dne, kdy se o něm dověděl,
nejpozději však do tří let ode dne, kdy byl spáchán.

 (4) Správní delikty podle tohoto zákona v prvním stupni projednávají v rozsahu
své působnosti krajský úřad a ministerstvo.

 (5) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby32)
nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení o odpovědnosti nebo postihu
právnické osoby.

 (6) Pokuty vybírá a vymáhá správní orgán, který pokutu uložil. Příjem z pokut je
příjmem rozpočtu, ze kterého je hrazena činnost správního orgánu, který pokutu
uložil.

ČÁST OSMÁ

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON POVOLÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

HLAVA I

SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK

§ 109

 Sociální pracovník vykonává sociální šetření, zabezpečuje sociální agendy
včetně řešení sociálně právních problémů v zařízeních poskytujících služby sociální
péče, sociálně právní poradenství, analytickou, metodickou a koncepční činnost v
sociální oblasti, odborné činnosti v zařízeních poskytujících služby sociální prevence,
depistážní činnost, poskytování krizové pomoci, sociální poradenství a sociální
rehabilitace.

§ 110

 (1) Předpokladem k výkonu povolání sociálního pracovníka je způsobilost k
právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle
tohoto zákona.

 (2) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a 3.

 (3) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
vydává praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče.

 (4) Odbornou způsobilostí k výkonu povolání sociálního pracovníka je


a)
vyšší odborné vzdělání získané absolvováním vzdělávacího programu
akreditovaného podle zvláštního právního předpisu40) v oborech vzdělání
zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku,
sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a
sociální činnost,
b)
vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském nebo magisterském
studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální
pedagogiku, sociální péči nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle
zvláštního právního předpisu41),
c)
absolvování akreditovaných vzdělávacích kurzů v oblastech uvedených v
písmenech a) a b) v celkovém rozsahu nejméně 200 hodin a praxe při výkonu
povolání sociálního pracovníka v trvání nejméně 5 let, za podmínky
ukončeného vysokoškolského vzdělání v oblasti studia, která není uvedena v
písmenu b),
d)
u manželského a rodinného poradce vysokoškolské vzdělání získané řádným
ukončením studia jednooborové psychologie nebo magisterského programu
na vysoké škole humanitního zaměření současně s absolvováním
postgraduálního výcviku v metodách manželského poradenství a
psychoterapie v rozsahu minimálně 400 hodin nebo obdobného dlouhodobého
psychoterapeutického výcviku akreditovaného ve zdravotnictví.
 (5) Odbornou způsobilost k výkonu povolání sociálního pracovníka při
poskytování sociálních služeb ve zdravotnických zařízeních ústavní péče podle § 52
má též sociální pracovník a zdravotně sociální pracovník, který získal způsobilost k
výkonu zdravotnického povolání podle zvláštního právního předpisu42).

 (6) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31).

HLAVA II

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ SOCIÁLNÍHO PRACOVNÍKA

§ 111

 (1) Sociální pracovník má povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovuje,
upevňuje a doplňuje kvalifikaci.

 (2) Další vzdělávání se uskutečňuje na základě akreditace vzdělávacích
zařízení a vzdělávacích programů udělené ministerstvem na vysokých školách,
vyšších odborných školách a ve vzdělávacích zařízeních právnických a fyzických
osob (dále jen "vzdělávací zařízení").

 (3) Formy dalšího vzdělávání jsou


a)
specializační vzdělávání zajišťované vysokými školami a vyššími odbornými
školami navazující na získanou odbornou způsobilost k výkonu povolání
sociálního pracovníka,
b)
účast v akreditovaných kurzech,
c)
odborné stáže v zařízeních sociálních služeb,
d)
účast na školicích akcích.
 (4) Účast na dalším vzdělávání podle odstavce 3 se považuje za prohlubování
kvalifikace podle zvláštního právního předpisu43).

 (5) Dokladem o absolvování dalšího vzdělávání podle odstavce 3 je osvědčení
vydané vzdělávacím zařízením, které další vzdělávání pořádalo.

HLAVA III

AKREDITACE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍ
A JEJICH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ§ 112

 (1) Ministerstvo pro účely tohoto zákona rozhoduje o akreditaci vzdělávacích
zařízení a jejich vzdělávacích programů (dále jen "akreditace").

 (2) Písemná žádost o akreditaci obsahuje


a)
jméno, popřípadě jména, příjmení, místo trvalého nebo hlášeného pobytu,
identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li žadatelem fyzická osoba,
b)
obchodní firmu nebo název, sídlo, popřípadě umístění organizační složky,
identifikační číslo, statutární orgán, je-li žadatelem právnická osoba,
c)
oprávnění ke vzdělávací činnosti podle zvláštního právního předpisu44),
d)
přehled o dosavadní činnosti žadatele o akreditaci,
e)
název, druh a formu vzdělávacího programu, který žadatel hodlá
uskutečňovat,
f)
doklady o materiálním a technickém zabezpečení vzdělávacího programu,
g)
seznam fyzických osob, které se budou podílet na vzdělávání, a doklady o
jejich odborné způsobilosti nebo osvědčení o uznání odborné kvalifikace,
h)
předpokládanou výši nákladů na 1 účastníka.

§ 113

 (1) Na udělení akreditace není právní nárok.

 (2) Akreditace se uděluje na dobu 4 let.

 (3) Akreditace je nepřevoditelná a nepřechází na právního nástupce.

 (4) Ministerstvo kontroluje činnost akreditovaných vzdělávacích zařízení při
uskutečňování akreditovaných programů.

 (5) Ministerstvo rozhodne o odejmutí akreditace, jestliže


a)
zjistí nedodržování vzdělávacího programu,
b)
akreditované vzdělávací zařízení nesplňuje podmínky, za nichž mu byla
akreditace udělena,
c)
akreditované vzdělávací zařízení požádá o odejmutí akreditace.

§ 114

 (1) Akreditované vzdělávací zařízení vede evidenci vydaných osvědčení.

 (2) Ministerstvo zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím
dálkový přístup seznam akreditovaných vzdělávacích zařízení, dobu, na kterou byla
akreditace udělena, a seznam vzdělávacích zařízení, kterým byla akreditace
odejmuta.

ČÁST DEVÁTÁ

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

§ 115

Okruh pracovníků

 V sociálních službách vykonávají odbornou činnost


a)
sociální pracovníci za podmínek stanovených v § 109 a 110,
b)
pracovníci v sociálních službách,
c)
zdravotničtí pracovníci,
d)
pedagogičtí pracovníci.

§ 116

Pracovníci v sociálních službách

 (1) Pracovníkem v sociálních službách je ten, kdo vykonává


a)
přímou obslužnou péči o osoby v ambulantních nebo pobytových zařízeních
sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností,
pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami,
prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti,
posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských
kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,
b)
základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a
upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na
vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní
aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti,
zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové
výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti a provádění osobní
asistence,
c)
pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací
spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi,
komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění
sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci
při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci,
organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti.
 (2) Podmínkou výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách je způsobilost
k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a odborná způsobilost podle
tohoto zákona.

 (3) Bezúhonnost se posuzuje a prokazuje podle § 79 odst. 2 a 3.

 (4) Zdravotní způsobilost zjišťuje a lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
vydává praktický lékař a u zaměstnanců lékař závodní preventivní péče.

 (5) Odbornou způsobilostí pracovníka v sociálních službách


a)
uvedeného v odstavci 1 písm. a) je základní vzdělání nebo střední vzdělání a
absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle
zvláštního právního předpisu45) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání
v oboru ošetřovatel,
b)
uvedeného v odstavci 1 písm. b) je střední vzdělání s výučním listem nebo
střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování akreditovaného
kvalifikačního kurzu; absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu se
nevyžaduje u fyzických osob, které získaly podle zvláštního právního
předpisu46) způsobilost k výkonu zdravotnického povolání ergoterapeut,
c)
uvedeného v odstavci 1 písm. c) je základní vzdělání, střední vzdělání, střední
vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné
vzdělání a absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu; absolvování
akreditovaného kvalifikačního kurzu se nevyžaduje u fyzických osob, které
získaly podle zvláštního právního předpisu45) způsobilost k výkonu
zdravotnického povolání v oboru ošetřovatel.
 (6) Obsah kvalifikačního kurzu podle odstavce 5 a jeho minimální rozsah
stanoví prováděcí právní předpis.

 (7) Při uznávání odborné kvalifikace nebo jiné způsobilosti státních příslušníků
členských států Evropské unie se postupuje podle zvláštního právního předpisu31).

§ 117

 Podmínky výkonu činnosti zdravotnických pracovníků a pedagogických
pracovníků stanoví zvláštní právní předpisy47).ČÁST DESÁTÁ

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

HLAVA I

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

§ 118

 V řízení podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu13), není-li v
tomto zákoně stanoveno jinak.

§ 119

Zmocňovací ustanovení

 (1) Vláda vydá nařízení k provedení § 101 odst. 7.

 (2) Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 9 odst. 5, § 29 odst. 5, § 35 odst.
2, § 73 odst. 3, § 74 odst. 3, § 75 odst. 1, § 76 odst. 1, § 91 odst. 3 písm. c), § 99
odst. 3 a § 116 odst. 6.

HLAVA II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

§ 120

 (1) Řízení o poskytnutí služeb sociální péče zahájená a pravomocně
neskončená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle
dosavadních právních předpisů.

 (2) Osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona náleželo zvýšení
důchodu pro bezmocnost podle dosavadních právních předpisů, se ode dne nabytí
účinnosti tohoto zákona považují za osoby závislé na pomoci jiné fyzické osoby


a)
ve stupni I (lehká závislost), jde-li o osoby částečně bezmocné,
b)
ve stupni II (středně těžká závislost), jde-li o osoby převážně bezmocné,
c)
ve stupni III (těžká závislost), jde-li o osoby úplně bezmocné.
 (3) Dítě, které ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona bylo podle dosavadních
právních předpisů považováno za dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené
vyžadující mimořádnou péči, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za
osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni III (těžká závislost).

 (4) Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona náleží osobám uvedeným v
odstavcích 2 a 3 příspěvek ve výši podle § 11 odpovídající stanovenému stupni
závislosti podle odstavců 2 a 3, pokud není na základě kontroly posouzení
zdravotního stavu stanoven jiný stupeň závislosti a vydáno rozhodnutí o výši
příspěvku podle takto stanoveného stupně závislosti, nebo pokud není dále
stanoveno jinak. Osobám uvedeným v odstavci 2 písm. a), které jsou starší 80 let a o
něž pečuje fyzická osoba, které z tohoto důvodu náležel ke dni nabytí účinnosti
tohoto zákona podle dosavadních právních předpisů příspěvek při péči o blízkou
nebo jinou osobu, náleží příspěvek ve výši podle stupně závislosti II (středně těžká
závislost). Osobám uvedeným v odstavci 2 písm. b), o něž pečuje fyzická osoba,
které z tohoto důvodu náležel ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvek při
péči o blízkou nebo jinou osobu podle dosavadních právních předpisů, náleží po
dobu 2 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona příspěvek ve výši podle stupně
závislosti III (těžká závislost); po uplynutí této doby náleží těmto osobám příspěvek
ve výši podle stupně závislosti stanoveného na základě kontroly posouzení
zdravotního stavu.

 (5) Právnické a fyzické osoby, které přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona
poskytovaly služby sociální péče nebo sociální služby podle dosavadních právních
předpisů a hodlají v této činnosti pokračovat i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona,
jsou povinny podat žádost o registraci ve lhůtě 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona a v této lhůtě jsou rovněž povinny uzavřít pojistnou smlouvu podle §
80. Ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do vydání rozhodnutí o registraci se tyto
právnické a fyzické osoby považují za poskytovatele sociálních služeb podle tohoto
zákona.

 (6) Rozhodnutí o přijetí do zařízení sociální péče a o úhradě za ni podle
dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejdéle však po dobu 3 let, pokud se osoba a poskytovatel sociálních služeb
nedohodnou jinak nebo se nedohodnou na jiném rozsahu poskytování sociálních
služeb. Namísto úhrady za pomoc poskytovanou z důvodu bezmocnosti podle
dosavadních právních předpisů je osoba, které byl přiznán příspěvek, povinna hradit
ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona úhradu za péči ve výši podle § 73 odst. 4.

 (7) Rozhodnutí o poskytování sociální péče ve zdravotnickém zařízení a o
úhradě za ni podle dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti i po dni
nabytí účinnosti tohoto zákona, nejdéle však po dobu 3 let, pokud se osoba a
zdravotnické zařízení nedohodnou jinak. Osoba, které je poskytována sociální péče
podle věty první a které byl přiznán příspěvek, je povinna kromě úhrady podle
dosavadních právních předpisů hradit ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona
zdravotnickému zařízení také úhradu za péči ve výši podle § 73 odst. 4.

 (8) Pořadníky čekatelů na umístění do ústavu sociální péče vedené podle
dosavadních právních předpisů zůstávají v platnosti i po dni nabytí účinnosti tohoto
zákona, nejdéle však po dobu 3 let. Zřizovatelé ústavů sociálních služeb, kteří vedli
tyto pořadníky, předají tyto pořadníky ve lhůtě 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti
tohoto zákona jednotlivým poskytovatelům sociálních služeb a o této skutečnosti
vyrozumí ve stejné lhůtě osoby zapsané do pořadníku.

 (9) Ústavy sociální péče podle dosavadních právních předpisů se považují za
zařízení sociálních služeb uvedené v § 34 odst. 1 písm. c) až f).

 (10) Dobrovolní pracovníci pečovatelské služby poskytují pečovatelskou službu
podle dosavadních právních předpisů i po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.

 (11) Zaměstnanec, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona vykonával
činnost, na niž se vztahuje kvalifikační předpoklad uvedený v § 110 odst. 4, a tento
předpoklad nesplňuje, je povinen splnit tento kvalifikační předpoklad ve lhůtě


a)
7 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud nezískal střední vzdělání
s maturitní zkouškou v oboru sociálně právním,
b)
10 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud získal střední vzdělání s
maturitní zkouškou v oboru sociálně právním.
 (12) Ustanovení odstavce 11 neplatí, jestliže ke dni nabytí účinnosti tohoto
zákona zaměstnanec uvedený v odstavci 11 písm. a) a b) dosáhl věku 50 let; u
těchto osob se považuje kvalifikační předpoklad uvedený v § 110 odst. 4 za splněný.

 (13) Pro účely prvního zvýšení částek příspěvku podle tohoto zákona je prvním
měsícem rozhodného období říjen 2006.

HLAVA III

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

§ 121

Zrušovací ustanovení

 Zrušuje se:


1.
Vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče.
2.
Vyhláška č. 138/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních
sociální péče.
3.
Vyhláška č. 146/1995 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a
sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální
péče, ve znění vyhlášky č. 138/1994 Sb.
4.
Vyhláška č. 66/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních
sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
5.
Vyhláška č. 262/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních
sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
6.
Vyhláška č. 205/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních
sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
7.
Vyhláška č. 145/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a
sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální
péče, ve znění pozdějších předpisů.
8.
Vyhláška č. 172/1999 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o
úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
9.
Vyhláška č. 73/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a
sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální
péče, ve znění pozdějších předpisů.
10.
Vyhláška č. 425/2001 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a
sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální
péče, ve znění pozdějších předpisů.
11.
Vyhláška č. 551/2002 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o
úhradách za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
12.
Vyhláška č. 5/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách
za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
13.
Vyhláška č. 34/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 82/1993 Sb., o úhradách
za pobyt v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
14.
Vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče.
15.
Vyhláška č. 139/1994 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální
péče.
16.
Vyhláška č. 147/1995 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální
péče, ve znění vyhlášky č. 139/1994 Sb.
17.
Vyhláška č. 263/1996 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva
práce a sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální
péče, ve znění pozdějších předpisů.
18.
Vyhláška č. 146/1998 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a
sociálních věcí č. 83/1993 Sb., o stravování v zařízeních sociální péče, ve
znění pozdějších předpisů.
19.
Vyhláška č. 6/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 83/1993 Sb., o stravování
v zařízeních sociální péče, ve znění pozdějších předpisů.
20.
Vyhláška č. 310/1993 Sb., o úhradě za poskytování sociální péče ve
zdravotnických zařízeních.
21.
Vyhláška č. 7/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva práce a
sociálních věcí č. 82/1993 Sb., o úhradách za pobyt v zařízeních sociální
péče, ve znění pozdějších předpisů.

§ 122

Účinnost

 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

Zaorálek v. r.

Klaus v. r.

Paroubek v. r.
Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Casopis Roska c 2 2018

Setkání pacientů a odborníků

Setkani pacientu

16. Ročník vystavy „ CESTA ZA DUHOU“

Cesta za duhou

Jsme na jedné lodi

Jsme na jedne lodi

Chůze kolem světa

krokomery

Jazz Festival 2018

Jazz destival

Komiks nejen pro děti

DSC 4148

Nová kniha pro osoby s RS

Nova kniha

Vzdělávací semináře

Vzdelavaci seminare

Výzkum kongitivních funkcí

Vyzkum kongitivnich funkci

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • arigo
  • bariery
  • baxter
  • bayer
  • best
  • biogen-idec
  • car-club
  • ceros
  • cofi
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • healthcare-institute
  • impuls
  • ketodiet
  • knowhow-club
  • medimat-inko
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • nadace-sirius2
  • neziskovky-cz
  • nfoz
  • novartis
  • nros
  • nrzp
  • obchodni-komora-svycarsko-cesko3
  • praha
  • preciosa
  • prvni-krok2
  • regiojet
  • repo-reck
  • sanofi
  • selvo
  • teva
  • urad-prace
  • vzp