Hlavní informace
O jaké dávky a kde mohou žádat handicapovaní občané?
Státní sociální síť se snaží pokrýt všechny sociální situace, do kterých se občané mohou dostat. Pamatuje přitom také na občany se zdravotním handicapem a nabízí jim celou řadu dávek, mezi kterými může být někdy problém se zorientovat. Následující přehled dávky člení podle toho, který úřad je poskytuje.
Přidělování většiny sociálních dávek pro občany se zdravotním handicapem mají na starost městské úřady s rozšířenou působností. Tyto úřady převzaly úlohu dřívějších okresních úřadů. Na jejich sociálních odborech se vyplácí:
Jednorázový příspěvek na opatření zvláštních pomůcek 
Občanu těžce zdravotně postiženému stát formou jednorázového příspěvku finančně přispěje na opatření pomůcky ke zmírnění či překonání následků jeho postižení, kterou občanu nehradí jeho zdravotní pojišťovna. Seznam pomůcek je přímo vyjmenován ve vyhlášce č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ale lze přispět i na pomůcky srovnatelné. Výše dávky se odvíjí od základního provedení té dané pomůcky.
Příspěvek na úpravu bytu
Je určen těžce zdravotně postiženým občanům s těžkými vadami nosného nebo pohybového ústrojí, značně omezujícím jejich pohyblivost (ve vyhlášce jsou uvedeny druhy postižení, při kterých vzniká na příspěvek nárok), dále občanům nevidomým a rodičům dětí starších 3 let, které trpí uvedenými postiženími. Za úpravu bytu se považuje např. rozšíření dveří, odstranění prahů, úprava přístupu do bytu apod. 
Příspěvek pak může být poskytnut až do 70 procent nákladů, nejvýše 50 000 korun a v případě instalace výtahu tam, kde nemůže být použita plošina, až do výše 100 000 korun.
Příspěvek na pořízení a opravu motorového vozidla
Jde o jednorázovou dávku, která náleží těžce zdravotně postiženým osobám s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí uvedeným v příslušné vyhlášce nebo rodičům dětí starších tří let s uvedeným postižením, dále nevidomých dětí či dětí mentálně postižených. 
Výše příspěvku činí maximálně 100 000 korun, v případě opravy vozidla pak maximálně 60 000 korun.
Příspěvek na úpravu motorového vozidla 
Občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (vyjmenováno ve vyhlášce), kteří osobně řídí předmětný automobil, a nezbytně pro řízení potřebují úpravu vozidla, se poskytuje příspěvek na úpravu vozidla, a to až do výše nákladů na tuto úpravu.
Příspěvek na provoz motorového vozidla

I zde se jedná o jednorázovou dávku, kterou lze při splnění podmínek přiznat každoročně. Nárok na ni mají zdravotně postižení občané, kterým byly přiznány mimořádné výhody II. nebo III. stupně, tedy držitelé průkazu ZTP či ZTP/P či blízké osoby těchto občanů, které je přepravují svým vozidlem. Nárok má také rodič nezaopatřeného dítěte, které onemocnělo zhoubným nádorem a je léčeno na klinice fakultní nemocnice, v době léčení.
Výše dávky:
 u osob s průkazem ZTP/P, jejich blízkých osob a rodičů dětí s onemocněním zhoubným nádorem náleží u jednostopého vozidla 4200 korun a 9900 korun u ostatních vozidel, 
 u osob s průkazem ZTP a jejich blízkých osob náleží u jednostopého vozidla 2300 korun a u ostatních vozidel 6000 korun.
Příspěvek na indivi¬duální dopravu 
Tato dávka je určena zdravotně postiženým občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (vyjmenovaným ve zmiňované vyhlášce č. 182/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kteří nevlastní automobil, a tudíž nepobírají příspěvek na provoz motorového vozidla. Tento příspěvek zároveň nepobírají ani jim blízké osoby. Výše jednorázové dávky činí 6500 korun ročně.

Příspěvek na péči
Příspěvek na péči náleží osobám, které jsou především z důvodu nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné osoby, a to v oblasti běžné denní péče o vlastní osobu a v soběstačnosti. Příspěvek náleží osobě, o kterou je pečováno, nikoliv osobě, která péči zajišťuje. Schopnost zvládnout péči o vlastní osobu a být soběstačný je u každého člověka různá, proto zákon rozeznává čtyři stupně závislosti na pomoci jiné osoby, a to od mírné závislosti až po závislost úplnou. 
Výše příspěvku činí za kalendářní měsíc 2000 až 11 000 korun, a to podle věku a stupně závislosti příjemce příspěvku na pomoci jiné osoby.
Existuje i několik zvláštních dávek, o které mohou zdravotně handicapovaní občané žádat na pověřených městských úřadech. Jsou to následující:
Příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu 
Tato dávka je určena občanům s těžkou vadou nosného nebo pohybového ústrojí (vyjmenovaným ve vyhlášce) nebo občanům nevidomým, kteří užívají bezbariérový byt.
Jde o opakovanou dávku, její výše činí 400 Kč měsíčně. 
Příspěvek na úhradu za užívání garáže 
Je určen stejné skupině žadatelů jako příspěvek na úhradu za užívání bezbariérového bytu, i tento příspěvek je poskytován opakovaně a činí 200 Kč měsíčně. 

Příspěvek nevidomým občanům 
Jde o opakovanou dávku určenou nevidomým, kteří vlastní vodícího psa. Dávka je určena na krmivo pro tohoto psa a činí 800 Kč měsíčně.
Tento přehled o poskytovaných dávkách pro občany se zdravotním postižením má pouze informativní charakter, konkrétnější informace o jednotlivých dávkách pak lze získat přímo na příslušných úřadech, které dávky poskytují. 
Rodičovský příspěvek 
Rodičovský příspěvek je stanoven ve třech výměrách daných v pevných měsíčních částkách – zvýšené (11 400 Kč), základní (7600 Kč) a snížené (3800 Kč). Rodič si může zvolit čerpání rodičovského příspěvku po dobu dvou, tří nebo čtyř let.
Volbou doby čerpání si rodič zároveň volí i k ní příslušnou výši příspěvku, a to:
 rychlejší čerpání rodičovského příspěvku – po peněžité pomoci v mateřství (dále jen PPM) ve zvýšené výměře (11 400 Kč) do 24 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání však může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM ve výši alespoň 380 Kč za kalendářní den.
 klasické čerpání – po PPM v základní výměře (7600 Kč) do 36 měsíců věku dítěte; o tuto formu čerpání může požádat pouze rodič, který má nárok na PPM.
 pomalejší čerpání – po PPM nebo od narození dítěte (nevznikl-li nárok na PPM) v základní výměře (7600 Kč) do 21 měsíců věku dítěte a dále ve snížené výměře (3800 Kč) do 48 měsíců věku dítěte.
Peněžitá pomoc v mateřství (tzv. mateřská) trvá celkem 28 týdnů a končí obvykle 22 týdnů po porodu (37 týdnů u vícerčat). Více o této dávce se můžete dočíst v článku s názvem Mateřská, nemocenská a podpora v nezaměstnanosti v roce 2009.
U zdravotně postižených dětí má rodič nárok ode dne posouzení dítěte jako dítěte dlouhodobě zdravotně postiženého nebo dlouhodobě těžce zdravotně postiženého na rodičovský příspěvek v základní výměře (7600 Kč) do 7 let věku dítěte, a to bez ohledu na dříve zvolenou možnost čerpání rodičovského příspěvku (před posouzením zdravotního stavu dítěte). Pokud rodič pečuje o dítě dlouhodo¬bě zdravotně postižené nebo dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené a toto dítě nepobírá příspěvek na péči, náleží rodiči od 1. 1. 2009 rodičovský příspěvek ve výši 3000 Kč od 7 do 10 let věku dítěte. Rodiče dětí dlouhodobě zdravotně postižených nebo dlouhodobě těžce zdravotně postižených starších 7 let, které nepobírají příspěvek na péči, musí podat novou žádost o rodičovský příspěvek. Příspěvek náleží těmto rodičům od 1. ledna 2009.
Dávky pěstounské péče
Péče je formou náhradní rodinné výchovy. Soud svěřuje dítě pěstounovi do péče na jeho žádost v případech, kdy se o něj vlastní rodiče nemohou nebo nechtějí starat. Dávky pěstounské péče jsou čtyři a jsou určeny ke krytí nákladů svěřených dětí, na odměnu pěstouna a další náklady spojené s touto péčí. Vedle dávek pěstounské péče náleží dítěti i pěstounovi i další dávky státní sociální podpory, například přídavek na dítě, rodičovský příspěvek a další vyjma sociálního příplatku.
Dávkami pěstounské péče jsou:
 Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
 Odměna pěstouna
 Odměna pěstouna ve zvláštních případech
 Příspěvek při převzetí dítěte
 Příspěvek na nákup motorového vozidla
Porodné
Porodné je dávka, kterou se matce jednorázově přispívá na náklady související s narozením dítěte. Při poskytnutí dávky není zkoumán příjem rodiny. Jestliže žena, která dítě porodila, zemřela a porodné jí nebo jiné osobě nebylo vyplaceno, má na něj nárok otec dítěte. Nárok na porodné má rovněž osoba, která převzala dítě mladší jednoho roku do trvalé péče, nahrazující péči rodičů. Porodné je stanoveno pevnou částkou v jednotné výši 13 000 Kč na každé narozené dítě.
Pohřebné
Pohřebné náleží jednorázově osobě, která vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte, a to za podmínky, že zemřelá osoba měla ke dni úmrtí trvalý pobyt na území ČR. Výše pohřebného je stanovena pevnou částkou ve výši 5000 Kč.

Další informace

Sekce ke stažení

Časopis Roska

Casopis Roska c 2 2018

Setkání pacientů a odborníků

Setkani pacientu

16. Ročník vystavy „ CESTA ZA DUHOU“

Cesta za duhou

Jsme na jedné lodi

Jsme na jedne lodi

Chůze kolem světa

krokomery

Jazz Festival 2018

Jazz destival

Komiks nejen pro děti

DSC 4148

Nová kniha pro osoby s RS

Nova kniha

Vzdělávací semináře

Vzdelavaci seminare

Výzkum kongitivních funkcí

Vyzkum kongitivnich funkci

Časopis Paprsek 2018

Paprsek

Aktivní Život s RS

aktivni zivot

Časopis NRZP "Mosty"

Mosty

Vydavatelství

Časopis v současnosti bude vydávat Unie Roska v ČR jen v elektronické podobě, proto  již nelze objednat předplatné.

Kromě Časopisu Roska nabízíí Unie Roska mnoho dalších aktuálních publikknihy.jpgací nejen ze své vydavatelské činnosti.

 

Objednat...

Naši partneři

  • aktiv-pisek
  • arigo
  • bariery
  • baxter
  • bayer
  • best
  • biogen-idec
  • car-club
  • ceros
  • cofi
  • dma
  • domov-svateho-josefa
  • easysoftware
  • ereska-aktivne
  • gsk
  • healthcare-institute
  • impuls
  • ketodiet
  • knowhow-club
  • medimat-inko
  • merck
  • meyra2
  • ministerstvo-zdravotnictvi
  • mpsv
  • nadace-sirius2
  • neziskovky-cz
  • nfoz
  • novartis
  • nros
  • nrzp
  • obchodni-komora-svycarsko-cesko3
  • praha
  • preciosa
  • prvni-krok2
  • regiojet
  • repo-reck
  • sanofi
  • selvo
  • teva
  • urad-prace
  • vzp